http://uajcea.pgasa.dp.ua/issue/feed Український журнал будівництва та архітектури 2022-02-20T20:23:02+02:00 Elena Anatol'evna Tymoshenko mitomdnipro1997@gmail.com Open Journal Systems <p><span lang="UK">Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія</span><span lang="UK"> КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772</span></p> <p><span lang="UK">Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України (категорія "Б").</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.</span></p> <p><em>Програмна мета та тематична спрямованість</em> — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.</p> <p><em>Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.</em></p> <p> </p> <p><strong>ISSN 2710-0367 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2710-0375 (Onlin)</strong></p> <p> </p> http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253260 ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ САМОНАГРІВАННЯ НАСИПУ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПОЧАТКУ ПОЖЕЖІ 2022-02-20T18:54:55+02:00 М. М. БІЛЯЄВ water.supply.treatment@gmail.com О. В. БЕРЛОВ berlov.oleksandr@pgasa.dp.ua В. В. БІЛЯЄВА water.supply.treatment@gmail.com В. А. КОЗАЧИНА water.supply.treatment@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Розглядається задача прогнозування динаміки нагріву насипу рослинної сировини внаслідок дії мікроорганізмів. Діяльність мікроорганізмів приводить до локального підвищення температури в насипу рослинної сировини, що приводить , з часом, до виникнення пожежі на елеваторі. Оцінювання проміжку часу на протязі якого може виникнути пожежа на елеваторі є задачею особливо актуальною. </span><strong><em>Мета роботи.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Розробка чисельної багато параметричної моделі для розрахунку процесу нагріву насипу рослинної сировини на елеваторі з метою визначення часу коли можливе виникнення пожежі у сховищі. </span><strong><em>Методика.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Для математичного моделювання процесу нагріву насипу рослинної сировини&nbsp; застосовується двовимірне рівняння теплопереносу (рівняння енергії). Дане рівняння враховує можливість розрахунку поля температури при наявності в насипу рослинної сировини&nbsp; шарів з різними тепловими властивостями. Для чисельного інтегрування двовимірного рівняння теплопереносу використовуються дві кінцево-різницеві схеми. Для побудови першої кінцево-різницевої схеми здійснюється аналітичне розщеплення моделюючого рівняння теплопереносу на два кроки. На кожному кроці розщеплення невідоме значення температури визначається за явної схемою «розрахунку, що біжить». Друга кінцево-різницева схема є явною схемою для чисельного інтегрування двовимірного рівняння теплопереносу. </span><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em><span style="font-weight: 400;">.</span></em><span style="font-weight: 400;"> Розроблена ефективна чисельна модель, що дозволяє оперативно, методом обчислювального експерименту визначати, як змінюється, з часом, поле температури всередині насипу рослинної сировини з метою визначення часу можливої пожежі на елеваторі. Модель враховує найбільш суттєві фізичні фактори, що впливають на процес нагріву насипу рослинної сировини. </span><strong><em>Практична значущість.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> На базі розробленої моделі створена комп’ютерна програма, що дозволяє в режимі реального часу визначати температурне поле всередині насипу рослинної сировини на елеваторі. Чисельна модель буде корисна для аналізу ризику виникнення пожежі на елеваторах та розробки заходів для зменшення виникнення цієї екстремальної ситуації. </span><strong><em>Висновки.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Створена чисельна модель та комп’ютерна програма, що реалізує її на комп’ютері, що дозволяє методом обчислювального експерименту досліджувати динаміку нагріву насипу рослинної сировини та прогнозування часу виникнення можливої пожежі. Розроблена комп’ютерна програма може бути реалізована на комп’ютерах малої та середньої потужності. Представлені результати обчислювального експерименту.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253264 ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРИ ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ НА ХЛОРОПЕРЕЛИВНІЙ СТАНЦІЇ 2022-02-20T19:13:27+02:00 М. М. БІЛЯЄВ water.supply.treatment@gmail.com О. В. БЕРЛОВ berlov@mail.pgasa.dp.ua О. І. ГУБІН water.supply.treatment@gmail.com О. Ю. ГУНЬКО water.supply.treatment@gmail.com П. Б. МАШИХІНА water.supply.treatment@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Розглядається задача прогнозування динаміки формування зон хімічного забруднення внаслідок аварійного викиду хлору на хлоропереливній станції. Поблизу цієї хлоропереливної станції розташовується крупне селище, тому у випадку виникнення екстремальної ситуації з’являється ризик токсичного ураження людей. З цієї точку зору розробка ефективних багатовимірних математичних моделей , що дозволяють виконати прогноз формування зон хімічного зараження має значну актуальність. </span><strong><em>Мета роботи.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Розробка чисельної багатопараметричної моделі та комп’ютерної програми для прогнозування динаміки забруднення атмосферного повітря внаслідок аварійного витоку хлору на хлоропереливній станції. </span><strong><em>Методика.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Для математичного моделювання процесу&nbsp; розповсюдження хімічно небезпечної речовини використовується тривимірне рівняння масопереносу (рівняння Г. І.&nbsp;Марчука). Дане моделююче рівняння враховує різний напрям вітру, зміну з висотою вертикального коефіцієнту атмосферної дифузії, інтенсивність викиду хімічно небезпечної речовини, місце розташування джерела емісії. Для чисельного інтегрування тривимірного рівняння масопереносу використовуються кінцево-різницеві схеми розщеплення. Попередньо, для моделюючого рівняння масопереонсу здійснюється фізичне його розщеплення: розглядаються роздільно рівняння переносу за рахунок швидкості та за рахунок дифузії. Також окремий крок – зміна концентрації хімічно небезпечної речовини за рахунок дії джерела забруднення. Далі будується різницева схема розщеплення. На кожному кроці розщеплення значення концентрації хімічно небезпечної речовини&nbsp; визначається за явної схемою. </span><strong><em>Наукова новизна</em></strong><em><span style="font-weight: 400;">.</span></em><span style="font-weight: 400;"> Запропонована чисельна модель, що дозволяє&nbsp; розрахувати динаміку аварійного забруднення атмосферного повітря внаслідок викиду хімічно небезпечної речовини. Математична модель враховує&nbsp; фізичні фактори, що істотно впливають на процес розповсюдження хімічно небезпечної речовини в атмосфері. </span><strong><em>Практична значущість.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> На базі розробленої моделі створений код, що дозволяє оперативно розраховувати процес аварійного забруднення атмосфери. Математична модель може буду використана при розробці плану ліквідації аварійної ситуації. </span><strong><em>Висновки.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Розроблена математична модель та комп’ютерний код, що реалізує її, дозволяють досліджувати динаміку розповсюдження хімічно небезпечної речовини в атмосферному повітрі. Розроблена комп’ютерна програма може бути реалізована на комп’ютерах малої та середньої потужності. Представлені результати обчислювального експерименту.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253268 ОСОБЛИВОСТІ РУЙНУВАННЯ ГЕТЕРОФАЗНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ТИПУ «ТУГОПЛАВКА ФАЗА, ЩО ОТОЧЕНА ЛЕГКОПЛАВКОЮ ОБОЛОНКОЮ» ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ СТАЛЕЙ 2022-02-20T19:24:15+02:00 С. І. ГУБЕНКО sigubenko@gmail.com <p><strong><em>Мета</em></strong><span style="font-weight: 400;">. Вивчення особливостей зародження тріщин в гетерофазних включеннях типу «тугоплавка фаза, що оточена легкоплавкою оболонкою» при деформації сталей. </span><strong><em>Методика. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Руйнування гетерофазних включень різних типів досліджували при деформації зразків зі сталей 08Т, 08Ю, 12ГС, 08кп, 09Г2С, НБ-57, 08ГСЮТФ в інтервалі температур 20...1 200 °С. Зразки сталей піддавали розтягуванню, стиску та згину у вакуумі при температурах 20…1&nbsp;200 °С на установках Инстрон-1195 и ИМАШ-5С зі спеціальними захватами, швидкість переміщення яких становила 20 мм/хв. Застосовували методи дослідження – петрографія та оптична мікроскопія (Неофот-21). </span><strong><em>Результати. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Встановлено, що в процесі деформації сталей за різними температурними режимами мікротріщини, що зароджуються поблизу гетерофазних включень типу «тугоплавка фаза, що оточена легкоплавкою оболонкою» можуть бути крихкими та в'язкими. При цьому велика роль рівня пластичності фаз, що становлять включення, яка залежить від температури деформації. Показано особливості зародження мікротріщин для різних поєднань пластичних та недеформованих фаз включень. Проаналізовано взаємодію гетерофазних включень та сталевої матриці при деформації. Встановлено, що зародження та поширення мікротріщин у межах включень типу «тугоплавка фаза, оточена легкоплавкою оболонкою» відбувається як у фазах, так і вздовж внутрішніх міжфазних границь. </span><strong><em>Наукова новизна.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Встановлено особливості зародження мікротріщин, пов'язаних з гетерофазними включеннями типу «тугоплавка фаза, що оточена легкоплавкою оболонкою», які мають різне поєднання крихких та пластичних фаз при деформації сталей. Показано, що критичні ступені деформації зразків, при досягненні яких виникали помітні мікротріщини вздовж внутрішніх міжфазних границь, залежать від температури та природи фаз включень.</span> <strong><em>Практична значимість.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Використання отриманих результатів дозволить розробити технології отримання сталей з регламентованими видами гетерофазних неметалевих включень, що дозволить суттєво підвищити їх технологічні та експлуатаційні характеристики, а також запобігти утворенню різноманітних дефектів при обробці сталей тиском та експлуатації виробів.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253269 АРХІТЕКТУРНІ АСПЕКТИ ФОРМОУТВОРЕННЯ ОБВАЛОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ЖИТТЯ НА МІСЯЦІ 2022-02-20T19:32:55+02:00 В. В. ВОРОБЙОВ vivavo151151@gmail.com О. С. ШИЛО olgashilo2016@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Обвалування місячних комплексів, придатних для життя, реголітом при вирішенні завдань їх захисту від радіації, метеоритної небезпеки та інших космічних викликів, розглядається як одна з кращих і доступних технологій, наділена тільки захисною функцією. Однак, сучасні дослідження впливу геометричних форм архітектурних об'єктів на людину, на стійкість конструкцій та інженерно-технічного обладнання будівель, дозволяє стверджувати, що саме геометрична форма обвалування як зовнішньої оболонки комплексу, придатного для життя що містить в собі наступні геометричні простори, своєю конфігурацією генерує умови, які визначають внутрішні моделі поляризації середовища і всі види її впливу на людей і приміщення. </span><strong><em>Мета статті</em></strong><span style="font-weight: 400;"> − розкрити архітектурні аспекти формоутворення обвалованих комплексів, придатних для життя, на Місяці як програматорів вітальних і техногенних процесів у внутрішньому та зовнішньому просторі населених комплексів. </span><strong><em>Висновок.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> У зв'язку з тим, що розробка проєктів створення місячних поселень в країнах так званого «Космічного клубу» ведеться на основі знань, що постійного змінюються, виникає необхідність показу інверсії підходів до ролі архітектурної форми обвалувань населених комплексів. Тобто показу того, як з пасивної, утилітарної просторової форми обвалування, зробити її формою-генератором активних керованих багатовекторних матриць просторово-тимчасових взаємодій екіпажів і споруд один з одним, з Місяцем і Космосом.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253270 МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ УМОВ СПОРУДЖЕННЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАРІАНТІВ ПРОЄКТНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 2022-02-20T19:38:51+02:00 Т. С. КРАВЧУНОВСЬКА kts789d@gmail.com Є. І. ЗАЯЦЬ zei83dici@gmail.com А. Ф. КОСОЛАПОВ sgm@sgm.org.ua О. О. МАРТИШ martysh.oleksandr@pgasa.dp.ua Л.Ю. ДЬЯЧЕНКО diachenko.larysa@pgasa.dp.ua <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> При проєктуванні сучасних висотних будівель до пріоритетних завдань належать: зменшення енергоспоживання, підвищення рівня комфорту, безпеки, ефективності та екологічності. Тому актуальним є завдання створення інструментарію оцінювання тривалості і вартості спорудження висотних будівель, із урахуванням ймовірнісних впливів мінливого зовнішнього середовища, ресурсних обмежень проєкту та дотриманням сучасних вимог до об’єктів будівництва щодо енергоефективності, безпечності, якості та екологічності об’єктів, призначеного, перш за все, для потреб замовників, інвесторів. </span><strong><em>Мета статті.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Розроблення методичного підходу до оцінювання умов спорудження висотних будівель та обґрунтування ефективності варіантів проєктних і організаційно-технологічних рішень. </span><strong><em>Висновок.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> На сьогодні відсутній єдиний підхід до розроблення проєктних і організаційно-технологічних рішень спорудження висотних будівель, із урахуванням вимог до якості, енергоефективності, безпечності та екологічності об’єктів за наявних ресурсних обмежень. Застосування такого інструментарію при оцінюванні, аналізі, обґрунтуванні і виборі раціональних проєктних та організаційно-технологічних рішень дозволить підвищити якість споруджуваних висотних будівель при ефективному використанні ресурсів і одночасному зниженні несприятливих впливів на довкілля завдяки врахуванню комплексного впливу визначальних організаційно-технологічних, технічних та управлінських факторів для мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників у процесі проєктування і виконання будівельних робіт. Розроблений методичний підхід до оцінювання умов спорудження висотних будівель та обґрунтування ефективності варіантів проєктних і організаційно-технологічних рішень призначений для замовників, інвесторів, а також може бути використаний підрядниками, органами державного управління та місцевого самоврядування, зокрема при формуванні договірних відносин і проведенні підрядних торгів.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253271 ЗАХОДИ ПОЖЕЖО І ВИБУХОНЕБЕЗПЕКИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 2022-02-20T19:47:21+02:00 В. В. МИСЛІБОРСЬКИЙ mvovka13@gmail.com А. Л. ГАНЗЮК alg12@ukr.net В. А. НЕТЯГА netyagava@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>.</strong> <span style="font-weight: 400;">Судова вибухотехнічна експертиза – вид криміналістичної експертизи, предметом якої є фактичні дані (обставини), які пов’язані з визначенням групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв в цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху, які встановлюються на основі спеціальних знань в області криміналістичної вибухотехніки за питаннями, які поставлені на вирішення експертизи. Стаття спрямована на визначення основних факторів і</span><span style="font-weight: 400;"> причин виникнення пожеж та вибухів</span><span style="font-weight: 400;"> при зберіганні</span><span style="font-weight: 400;">, підриванні вибухових речовини, а також надати рекомендації по застосуванню технічних засобів для проведення судових вибухо-технічних експертиз.</span> <strong><em>Мета статі.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Провести аналіз основних факторів і</span><span style="font-weight: 400;"> причин виникнення пожежо та вибухо</span><span style="font-weight: 400;">небезпеки при зберіганні</span><span style="font-weight: 400;">, підриванні вибухових речовини, надати рекомендації по застосуванню технічних засобів для проведення судових вибухо-технічних, а також рекомендації по зберіганню </span><span style="font-weight: 400;">вибухових матеріалів. В ході виконання пожежно-технічних експертиз та досліджень вирішуються питання: де знаходився осередок виникнення пожежі; якими шляхами розповсюджувалось полум’я; яка причина виникнення пожежі; чи були порушені Правила пожежної безпеки на об’єкті; чи є причинний зв’язок між виникненням пожежі з протипожежним станом об’єкта. </span><strong><em>Висновки</em></strong><em><span style="font-weight: 400;">.</span></em><span style="font-weight: 400;"> В ході виконання вибухотехнічних експертиз та досліджень вирішуються питання: чим являється наданий на дослідження предмет; чи споряджений наданий на дослідження предмет вибуховою речовиною; чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів); чи не підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник, тощо); чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою; яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій; який спосіб підриву був застосований в цьому випадку; якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди, тощо); чи здатний даний пристрій викликати вибух; чи містять надані експерту матеріали дані, що вказують на характерні риси особистості виробника вибухового пристрою (професійні навички, ступінь обізнаності з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв, тощо); чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого громадянином. Проведено аналіз основних факторів і</span><span style="font-weight: 400;"> причин виникнення </span><span style="font-weight: 400;">небезпеки при зберіганні</span><span style="font-weight: 400;"> та підриванні вибухових речовини. Наведено інноваційні розробки технічних засобів для проведення судових вибухотехнічних та пожежно-технічних експертиз, які </span><span style="font-weight: 400;">мають важливе практичне, економічне і соціальне значення та значно зменшують фактори ризику травмувань або загибелі особового складу. </span><span style="font-weight: 400;">Надані рекомендації до проектування об’єктів зберігання вибухових </span><span style="font-weight: 400;">матеріалів.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253272 ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗНИЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ 2022-02-20T19:52:44+02:00 М. П. НЕЧИТАЙЛО nicknechitaylo@gmail.com О. К. НАГОРНА nahorna.olena@pgasa.dp.ua О. В. НЕСТЕРОВА melenanesterenko@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> Основні питання, що виникають під час експлуатації водооборотних систем охолодження − це погіршення теплотехнічних та гідравлічних характеристик, а також корозійні процеси, що призводять до підвищення експлуатаційних витрат на заміну частин обладнання та трубопроводів. Це зумовлено як з вхідними параметрами пов’язаними з якістю води, так і експлуатаційними параметрами системи, пов’язаними з коефіцієнтами випарювання та різницею температур у контурі. </span><strong><em>Методи</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> Дослідження виконані на підставі аналізу українських і зарубіжних наукових джерел і звітних даних про специфіку експлуатації систем оборотного водопостачання. Вплив різних факторів на режим роботи системи вивчено в результаті проведених власних досліджень. </span><strong><em>Наукова новизна</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> Проведено аналіз впливу визначальних факторів на роботу системи оборотного водопостачання. Визначено керуючий фактор у забезпеченні надійності роботи системи оборотного водопостачання. </span><strong><em>Практична значимість</em></strong><strong>.</strong><span style="font-weight: 400;"> Теоретичні викладки є важливими з огляду на те, що компанії, які займаються процесами охолодження, як правило, не мають у своєму штаті інженера, який би розбирався в процесах очищення води. Інженери проектувальники теплотехнічної частини проектів не навчаються за даною тематикою і також не розуміють проблему, пов’язану з відсутністю належної підготовки води. </span><strong><em>Висновки</em></strong><strong>. </strong><span style="font-weight: 400;">Велика кількість факторів, що зумовлюють надійність випарних систем охолодження, показує складність прогнозування та розрахунку її безаварійної роботи. До основних факторів, що зумовлюють надійність роботи випарних систем охолодження можна віднести хімічний склад води, температурні режими та продування. Продування може бути прийняте за керуючий фактор при експлуатації оборотної системи, але саме по собі продування зазвичай не може запобігти утворенню накипу, так як деякі сполуки перевищують рівень насичення і осідають на теплообмінних поверхнях та інших внутрішніх пристроях системи. Для забезпечення надійності роботи систем у більшості випадків потрібна додаткова обробка води хімічними або фізичними методами.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253274 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2022-02-20T20:00:14+02:00 В. І. ФЕДОРЧУК-МОРОЗ opbzh@lntu.edu.ua М. В. РУДИНЕЦЬ opbzh@lntu.edu.ua <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Згідно з офіційними даними Фонду соціального страхування України, у 2020 році зареєстровано 6 646 потерпілих від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві, 393 випадки були смертельними. Порівняно з минулим роком кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 51,3 % (у 2019 зафіксовано 4 394 таких випадків), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 4,1 % (з 410 до 393). Впровадження сучасних інноваційних проєктів, які напрямлені на підвищення стану безпеки праці, безперечно, призведе до зниження виробничого травматизму та підвищення соціальної відповідальності бізнесу. </span><strong><em>Мета статті</em></strong><span style="font-weight: 400;"> полягає у аналізі відомих та перспективних інноваційних проєктів підвищення безпеки праці працівників в Україні в сучасних умовах розвитку виробничих технологій. </span><strong><em>Висновок.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Зважаючи на поступову інтеграцію України до європейського економічного і соціального простору, високі показники виробничого травматизму в Україні, недостатню культуру безпеки праці у працівників, варто рекомендувати впроваджувати інноваційні проєкти підвищення безпеки праці завдяки комплексному підходу, який включає організаційні та технічні рішення. На основі виконаного аналізу можна зробити припущення про можливість підвищення безпеки праці шляхом впровадження системи менеджменту безпеки на основі ризикорієнтованого підходу, ведення календаря безпеки, нових практико-орієнтованих тренінгових (в т. ч. з лайфрестлінгу) та комп’ютерних технологій, 3D технології віртуальної реальності при проведенні навчання та перевірки знань персоналу. Очевидно, що підвищення безпеки праці може забезпечуватись завдяки впровадженню проєктів автоматизації робочих місць, створення комфортних умов праці на робочих місцях, управління якістю, оптимізації робочого часу із застосуванням сну на робочих місцях. Сприятиме підвищенню безпеки праці застосування інноваційних засобів захисту, трекінгу працівників за допомогою радіочастотних міток, фітнес-браслетів, дронів. Для знезараження повітря і поверхонь у громадському міському транспорті в умовах пандемії варто застосовувати бактерицидні безозонові кварцові лампи та бактерицидні рециркулятори повітря.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253275 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ТА ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД СТАЛІ 2022-02-20T20:04:20+02:00 Н. Ю. ФІЛОНЕНКО office.isi@nas.gov.ua О. І. БАБАЧЕНКО office.isi@nas.gov.ua Г. А. КОНОНЕНКО office.isi@nas.govuk.ua <p><strong>&nbsp;</strong><span style="font-weight: 400;">В даній роботі проведений аналіз фазового складу сталі, додатково легованої алюмінієм, азотом, титаном після кристалізації, деформаційної та термічної обробки. </span><strong><em>Мета роботи:</em></strong><span style="font-weight: 400;">&nbsp; визначити фазовий склад сталі, додатково легованої алюмінієм, азотом, титаном; послідовність утворення фаз при кристалізації; морфологію багатошарових включень. </span><strong><em>Методи. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Для визначення структурного стану сплавів використовували мікроструктурний, мікрорентгеноспектральний та рентгенофазовий аналізи. </span><strong><em>Результати. </em></strong><span style="font-weight: 400;">Показано, що при додатковому легуванні після кристалізації відбувається утворення багатошарових включень, оксидів, нітридів та карбонітридів. Показано, що при кристалізації сталі відбувається утворення з розплаву багатофазних включень, в центрі яких розташований метастабільний оксид (Al, Ti)</span><span style="font-weight: 400;">2</span><span style="font-weight: 400;">(O, N)</span><span style="font-weight: 400;">3, </span><span style="font-weight: 400;">що був оточений нітридом (Ti, Fe) N. </span><strong><em>Висновки.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Після подальшого нагріву сталі до температури (1533±10) К та гарячої пластичної деформації зі ступенем 50 % (ГПД) оксид (Al, Ti)</span><span style="font-weight: 400;">2</span><span style="font-weight: 400;">(O, N)</span><span style="font-weight: 400;">3</span><span style="font-weight: 400;">, як структурна складова в сталі не був виявлений. В центрі багатошарових включень спостерігали фазу (Ti, Al) N, яка була оточена нітридом титану&nbsp; (Ti, Fe) N. Після нагріву і витримки за (1 123±10) К, спостерігали окремі включення нітриду титану TiN, (Ti, Fe) N.</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253276 ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЛЬСОВОЇ СТАЛІ R260 ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 2022-02-20T20:11:09+02:00 Мерве ТЕККОЗ tekgozmerve.96@gmail.com Хангардаш АСКЕРОВ hangardasaskerov@karabuk.edu.tr <p><strong><em>Метою дослідження</em></strong><span style="font-weight: 400;"> є визначення впливу зміцнення пробки, що застосовується до рейкової сталі якості R260 в лабораторних умовах, на мікроструктуру та механічні властивості. У рамках цього дослідження визначено відповідної внутрішньої структури шляхом подавання тільки води та води разом з повітрям на рейки, які аустенізовані за 800 °C в лабораторних умовах. Термооброблені рейки піддавались випробуванням на твердість та стиснення. Значення твердості, найближчі до стандартів, отримані з рейок, аустенізованих за 800 °C та охолоджених сумішшю вода + повітря протягом 10 секунд.&nbsp;</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/253277 ПСИХІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИШУ (ДВНЗ ПДАБА) 2022-02-20T20:17:08+02:00 В. В. БІЛОПОЛИЙ bv11.5@ukr.net В. І. ЛАЗАРЕНКО viktoriya.lazarenko.dnu@gmail.com Н. В. ГРУЗІН hruzin.nataliia@pgasa.dp.ua <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> <span style="font-weight: 400;">Трансформаційні суспільні процеси в Україні, які відбуваються в умовах актуальної ситуації війни, соціальної, економічної і політичної нестабільності, спричинюють зростання соціального напруження, погіршення фізичного, психічного, соціального здоров’я та ускладнюють життєздатність населення. До загального рівня нестабільності українського суспільства додалася ще й пандемія COVID-19, яка, сама по собі, також є джерелом значного стресу для психіки людей. Постійний вплив такого стресу, який триває вже два роки поспіль, спричиняє психічні розлади, такі як депресія, тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад. Означені процеси екстраполюються на освітній процес, впливають на його учасників. Ще й дистанційна форма навчання у закладах вищої освіти, яка є проявом соціальної ізоляції, посилює негативний вплив стресу, хоча й є необхідним засобом попередження поширення вірусної інфекції. </span><span style="font-weight: 400;"><br></span><span style="font-weight: 400;">В сучасних умовах соціальної нестабільності неминуче виникають певні емоційні порушення, які відбиваються на актуальному стані психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої освіти. Статтю присвячено дослідженню</span> <span style="font-weight: 400;">психічного і соціального здоров’я здобувачів вищої освіти будівельного вишу (ПДАБА) на сучасному етапі. З позицій холістичного підходу розглянуто здоров’я людини як стан фізичного, психічного та соціального благополуччя. </span><strong><em>Мета</em></strong> <strong><em>дослідження</em></strong><span style="font-weight: 400;"> – презентація результатів емпіричного дослідження рівня прояву психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої освіти ПДАБА. </span><strong><em>Висновки.</em></strong><span style="font-weight: 400;"> Здійснено аналіз психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої освіти 1−3 курсів різних спеціальностей Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (ПДАБА). Емпірично доведено, що, у студентів переважають середні показники, але певна їх частка має низький рівень психічного здоров’я. Лише у незначної кількість студентської молоді відсутня соціальна тривога. Більше половини здобувачів вищої освіти мають підвищені і високі показники, а також у певної кількості студентів виявлено клінічний прояв соціальної тривоги. Субклінічно і клінічно виражену загальну тривогу має чверть здобувачів освіти 1−3 курсів ПДАБА. Третина з них мають субклінічно і клінічно виражену депресію.&nbsp;</span></p> 2022-02-20T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022