http://uajcea.pgasa.dp.ua/issue/feed Український журнал будівництва та архітектури 2024-04-21T11:36:50+03:00 Olena Anatoliivna Tymoshenko mitomdnipro1997@gmail.com Open Journal Systems <p><span lang="UK">Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія</span><span lang="UK"> КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772</span></p> <p><span lang="UK">Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України (категорія "Б").</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.</span></p> <p><em>Програмна мета та тематична спрямованість</em> — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.</p> <p><em>Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.</em></p> <p> </p> <p><strong>ISSN 2710-0367 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2710-0375 (Onlin)</strong></p> <p> </p> http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302402 БЕЗПЕКА ТА ІННОВАЦІЇ. ПРОТИРІЧЧЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗРОЗБІРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ 2024-04-19T21:40:31+03:00 А. С. Бєліков belicov@pdaba.edu.ua З. М. Мацук matsuk.zachar@pdaba.edu.ua К. А. Крекнін kreknin.kyrylo@pdaba.edu.ua В. В. Харченко harchenko-76@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Інноваційний розвиток економіки по праву віднесено до найважливіших стратегічних завдань України на шляху до забезпечення національної безпеки та безпеки життєдіяльності громадян. Фактичний стан справ у питаннях упровадження інновації свідчить, що без створення в країні особливих умов для інноваційної діяльності ми ризикуємо перетворитися з індустріальної країни на сировинну та продовольчу базу для розвинутих країн світу. <strong><em>Мета статті – </em></strong>обґрунтування необхідності перегляду інноваційної політики держави на прикладі труднощів упровадження технології безрозбірної інженерії поверхонь тертя. <strong><em>Висновок. </em></strong>Уперше запропоновано термінологічний апарат енергоресурсного сервісу об’єктів техносфери, вперше запропоновано концептуальні засади інвестиційно- інноваційного законодавства, розкрито суть вітчизняної інноваційної «Технології безрозбірної інженерії поверхонь тертя», розкрито основні протиріччя упровадження інноваційних технологій в Україні, запропоновано шляхи до вирішення проблем впровадження інновацій на основі використання апаратного контролю працездатності машин і механізмів, актуалізації нормативної бази, оптимізації системи управління та оплати праці на підприємствах. Запропоновано рішення, корисні для зміцнення фундаменту національної, виробничої безпеки та економічної незалежності України, а також стимулювання ефективності праці в реальному секторі економіки.</p> 2024-04-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Мацук З. М., Крекнін К. А., Харченко В. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302403 РИЗИКОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ 2024-04-19T22:51:00+03:00 А. С. Бєліков belicov@pdaba.edu.ua З. М. Мацук matsuk.zachar@pdaba.edu.ua О. П. Тодоров 5232255@ukr.net В. В. Харченко harchenko-76@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Стрімке розширення техносфери, неврівноважені геополітичні, екологічні та біологічні процеси сучасності вимагають від нас повного переосмислення, поглибленого розуміння і вивчення ризику в усіх без винятку сферах життєдіяльності та діяльності людини (людства). Війна, нетривіальні дії агресора ввимушено повертають нас до необхідності управління ризиком за реактивним принципом, не виключаючи при цьому необхідності застосування проактивного принципу управління, що ускладнює визначення пріоритетності попереджувальних заходів на кожному з етапів діяльності суб’єктів і об’єктів ризику, вимагає поєднувати зазначені принципи і знову й знов переосмислювати ризики з метою розроблення дієвих заходів позитивно-компенсаційного впливу. Фактичний стан захищеності людини (людства) свідчить, що без створення «науки про ризики», без створення відповідної навчальної дисципліни подальше ефективне і раціональне управління ризиком уже неможливе. <strong><em>Мета статті </em></strong>– обґрунтування необхідності введення нової навчальної дисципліни «Ризикологія безпеки» на інженерно-технічних спеціальностях вищих навчальних закладів України. <strong><em>Висновок.</em></strong> Уперше «синтезовано» концептуальне поняття «ризикологія безпеки». Обґрунтовано потребу викладання у закладах вищої освіти нової навчальної дисципліни «Ризикологія безпеки». Запропоновано під час викладання зазначеної дисципліни формувати у здобувачів поглиблені компетентності з питань ідентифікації, аналізу, оцінки та компенсації (балансування) ризику з урахуванням видів та особливостей діяльності суб’єктів і об’єктів ризику. Визначено потребу усіх галузей економіки у фахівцях із сучасними знаннями ризикології безпеки. Розпочато обговорення питань розвитку самостійної науки «Ризикологія безпеки».</p> 2024-04-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Мацук З. М., Тодоров О. П., Харченко В. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302404 ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ З УРАХУВАННЯМ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА 2024-04-19T23:11:59+03:00 А. С. Бєліков belicov@pdaba.edu.ua Ю. Е. Стрежекуров staty.mail.ua@gmail.com В. А. Шаломов shalomov.volodymyr@pdaba.edu.ua С. Ю. Рагімов sergragimov@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Дослідження доводять, що існуючі методи визначення розповсюдження інтенсивності теплового випромінювання не враховують вплив забруднення повітря, що не дозволяє в повній мірі оцінити вплив опромінювання на робочих місцях за допомогою номограм й формул, які містять значні спрощення. Це має місце через прийняття ряду спрощень стосовно численних взаємозалежних параметрів, зокрема розміри люків та температури всередині печей тощо. При цьому виникає необхідність вимірювань інтенсивності теплового опромінення на відстанях 5−10&nbsp;м та ін. <strong><em>Мета статті − </em></strong>запропонувати концепцію експериментальної методики оцінки інтенсивності теплового випромінювання з урахуванням забруднення повітряного середовища при дослідження інтенсивності опромінення працівника на робочих місцях. Водночас, для вирішення задач теплозахисту працівників потрібні фактичні дані вимірів рівнів терморадіаційного навантаження на кожному робочому місці при реальних умовах робочого простору. <strong><em>Висновок. </em></strong>Запропоновано новий підхід оцінки інтенсивності теплового випромінювання на робочих місцях з урахуванням забрудненості повітряного середовища. Важливою характеристикою є склад газового середовища, оскільки його домішки можуть спотворювати розподіл променевої енергії через інтерференційні та дифракційні ефекти, що необхідно враховувати для оптимізації мікроклімату. Присутність пилових часток ускладнює прямолінійний перенос тепла через розсіювання та сцинтиляцію променів, що потребує удосконалення моделей. Турбулентність, домішки та неоднорідність атмосфери є важливими факторами, які необхідно детальніше дослідити та врахувати при моделюванні процесів переносу тепла. Сцинтиляція впливає на якість передачі випромінювання, що вимагає подальшого вивчення цього явища. Локальні особливості складу атмосфери потребують розробки моделей з урахуванням цих варіацій. Отримані експериментальні дані дозволять підвищити точність моделювання та поліпшити умови праці. Для отримання достовірної інформації необхідно подальше вдосконалення методик вимірювань.</p> 2024-04-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Стрежекуров Ю. Е., Шаломов В. А., Рагімов С. Ю. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302406 РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ТЕПЛОВИМ НАПРУЖЕННЯМ 2024-04-19T23:55:14+03:00 А. С. Бєліков belicov@pdaba.edu.ua О. В. Третьяков mega_ovtr@ukr.net Є. С. Григор’єва biletska@kart.edu.ua Б. К. Гармаш garmash@kart.edu.ua С. Ю. Рагімов sergragimov@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Розглядається дослідження умов праці із підвищеним тепловим напруженням: спровоковані шкідливими умовами праці захворювання мають достатньо довгий інкубаційний період, тому їх прояв не завжди легко своєчасно розпізнати і виникають труднощі у встановленні першопричини професійного захворювання. <strong><em>Мета </em></strong>– розроблення і впровадження методики оцінювання ризиків з урахуванням спільної дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів та закономірностей зниження їх інтенсивності з відстанню від джерела. <strong><em>Методика.</em></strong> Вплив на здоров’я робітника професійних та різнорідних виробничих факторів з урахуванням часу дії та впливу їх спільної дії у кількісній формі може бути досить об’єктивно оцінений на основі закону Вебера–Фехнера через розрахунок інтегрального показника – потенційного ризику. Застосовано структурний аналіз для визначення структури та причин виникнення професійних захворювань. Проведено кореляційний аналіз для з’ясування характеру зв’язків між рівнями впливу факторів виробничого середовища для оцінювання умов та характеру праці робітників, на робочих місцях яких установлено підвищене теплове напруження. Для обробки даних застосовано імовірнісно-статистичні методи – для визначення алгоритму перетворення параметрів середовища на показник виробничого ризику для працівників із шкідливими умовами праці. Розроблення моделі визначення зон перетворення професійного ризику через взаємний вплив на виробничий ризик оброблення результатів досліджень вимагали застосування методів формалізації. Використано програмну систему формування агрегованих для багатовимірного аналізу інформації, яка дозволила побудувати тривимірну модель зміни значень показника виробничого ризику в просторі між робочими місцями робітників у зварювальному відділенні. <strong><em>Наукова новизна.</em></strong> Ризик-орієнтований підхід із застосуванням методів оцінення професійного і виробничого ризику для робочих місць електрозварників дозволяє врахувати шкоду організму працівника з боку чинників виробничого середовища. Встановлені закономірності дозволяють визначити зони перетворення професійного ризику через взаємний вплив на виробничий ризик, що стало обґрунтуванням заходів щодо зниження травматизму і професійних захворювань. <strong><em>Практична значимість.</em></strong> На прикладі умов праці на робочих місцях електрозварників розроблено та апробовано методику оцінювання ризиків з урахуванням спільної дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів та закономірностей зниження їх інтенсивності з відстанню від джерела. Наведений ризик-орієнтований підхід дозволяє виконати всі вимоги та рекомендації, викладені в <br>ISO 45001: його застосування до умов праці робітників гарячих професій (зварників) дозволяє провести кількісну оцінку професійного і виробничого ризику на їхніх РМ, зокрема, для підготовки до сертифікації за умовами ISO 45001. <strong><em>Висновки.</em></strong> Розроблено і впроваджено методику оцінювання ризиків на основі фундаментального закону Вебера–Фехнера для об’єктивної оцінки впливу на здоров’я робітника професійних та різнорідних виробничих факторів у кількісній формі через розрахунок інтегрального показника (потенційного ризику), яка дозволить оцінювати умови праці на робочих місцях та об’єктивно визначати клас умов праці.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Третьяков О. В., Григор’єва Є. С., Гармаш Б. К., Рагімов С. Ю. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302425 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ 2024-04-20T14:52:48+03:00 А. І. Білоконь belokon0604@gmail.com Л. В. Кислиця lina_kalnysh@ukr.net <p>Розглянуто галузь, яка стосується організації управління проєктами девелопменту. Показано, девелопмент нерухомості має низку певних особливостей, які прямо впливають на діяльність девелопера й організацію управління девелопментом. Наявність цих особливостей створює унікальне середовище, в якому діє девелопер і яке зумовлює різні підходи, схеми, форми, моделі організації управління проєктами девелопменту. <strong><em>Мета роботи </em></strong>– сформувати системні уявлення про форми організації проєктів девелопменту. Для досягнення мети, формування цілісного уявлення про організаційні механізми управління проєктами девелопменту, розглянуто організаційне середовище, в якому діють проєктні групи і форми організації управління проєктами в девелоперських компаніях. Показано, в моделі життєвого цикла прєкту, організаційна схема управління проєктом може бути різною як на окремих фазах, так і для різних за концепцією і масштабом проєктів. Проаналізовано організацію управління на фазах життєвого циклу (ЖЦ) проєктів і організаційні структури компаній девелоперів на фазі будівництва. Показано, сучасні організації постійно спрямовують свої зусилля&nbsp; на вдосконалення (розвиток) організаційного середовища управління девелопментом і створення умов для успішної реалізації проєктів. Тому, окрім цінності створених ними нових матеріальних активів, група управління проєктом (ГУП) додає (створює) цінність унікального організаційного середовища. Показано підхід до оцінення спільної роботи команди проєкту. Розвинуте організаційне середовище, безумовно, представляє цінність, яку девелопер додатково отримує разом із новими об'єктами девелопменту. <strong><em>За</em></strong><strong><em>вдання</em></strong> – розглянути організацію діяльності груп управління проєктами (ГУП) девелопменту; організаційні форми управління проєкту девелопменту; організацію управління проєктом девелопменту на фазі будівництва як найбільш вагомим та організаційні схеми девелоперських компаній. <strong><em>Результати дослідження</em></strong> – сформовано системне уявлення про організацію управління проєктами девелопменту. Проаналізовано можливі форми організації проєктів девелопмента та елементи організаційного середовища компанії.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Білоконь А. І., Кислиця Л. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302444 ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ У ВИПАДКУ МЕТАЛЬНОЇ ДІЇ УЛАМКІВ 2024-04-20T19:18:20+03:00 М. М. Біляєв biliaiev.m@gmail.com І. В. Калашніков uzp38@ukr.net О. В. Берлов berlov.oleksandr@pdaba.edu.ua В. А. Козачина water.supply.treatment@gmail.com О. А. Тимошенко mitomdnipro1997@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Розглядається задача оцінювання ризику ураження нафтосховища уламками у разі вибуху дрона. Здійснюється аналіз величини швидкості руху уламка та ефективності використання захисної перешкоди для зупинення руху уламка в напрямі нафтосховища. <strong><em>Мета роботи</em> </strong>– оцінення ризику ураження стінки нафтосховища та ефективності використання захисної перешкоди від метальної дії уламків від вибуху дрона. <strong><em>Методика.</em></strong> Для аналізу ризику ураження нафтосховища при розльоті уламків дрона використовується чисельна модель, що базується на інтегруванні рівняння руху матеріальної точки та емпіричної моделі, що дозволяє визначити швидкість уламка після проходження тіла захисної перешкоди. Побудована чисельна модель враховує початкову швидкість уламка, розмір уламка, напрям руху уламка, висоту викиду уламка. На базі даної чисельної моделі створено комп’ютерний код для проведення обчислювального експерименту. <strong><em>Наукова новизна</em><em>.</em></strong> Розроблено ефективну математичну модель для аналізу ризику ураження нафтосховища від метальної дії уламків, що утворюються від вибуху дрона. Модель дозволяє визначити ефективність використання перешкоди для захисту нафтосховища від метальної дії уламків. <strong><em>Практична значущість.</em></strong> Розроблено комп’ютерний код для розрахунку динаміки руху уламків у повітрі, що утворюються від вибуху дрона. Використання цього коду дозволяє підібрати раціональні розміри захисної перешкоди на промисловому майданчику для захисту нафтосховища від ураження. <strong><em>Висновки.</em> </strong>Розроблено ефективний інструмент аналізу ризику ураження нафтосховища від метальної дії уламків, що утворюються від вибуху дрона. Наведено результати обчислювальних експериментів.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Біляєв М. М., Калашніков І. В., Берлов О.В., Козачина В. А., Тимошенко О. А. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302445 МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ У СПОРУДАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 2024-04-20T20:00:38+03:00 М. М. Біляєв biliaiev.m@gmail.com А. С. Коваленко water.supply.treatment@gmail.com Р. П. Побєдьонний water.supply.treatment@gmail.com М. В. Чирва water.supply.treatment@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Проектування систем очищення стічних вод – складний процес, що потребує використання спеціальних математичних моделей. Як правило, на етапі проектування споруд систем водовідведення використовуються емпіричні моделі, що дозволяють отримати лише «інтегральну» характеристику ефективності очищення стічних вод. Але в низці випадків важливо мати інформацію щодо просторового розподілу концентрації домішки в споруді. Для розв’язання даної задачі потрібно мати тривимірні математичні моделі. Наразі існує дефіцит таких моделей, тому створення тривимірних багатофакторних моделей для аналізу ефективності споруд систем водовідведення бачиться актуальним. <strong><em>Мета роботи</em> </strong>– розроблення тривимірної чисельної моделі для аналізу процесу масопереносу для визначення концентрації домішки у відстійнику. <strong><em>Методика.</em></strong> Аналіз концентраційних полів домішки у відстійнику здійснюється шляхом чисельного інтегрування тривимірного рівняння для потенціалу швидкості та тривимірного рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки. Для чисельного інтегрування рівняння Лапласа для потенціалу швидкості застосовується змінно-трикутний метод та метод Лібмана. Для чисельного інтегрування тривимірного рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки використовуються скінченорізницеві схеми розщеплення. <strong><em>Наукова новизна</em><em>.</em></strong> Створено динамічну багатофакторну чисельна модель для аналізу процесу масопереносу домішки у відстійнику шляхом обчислювального експерименту. <strong><em>Практична значущість.</em></strong> Побудована багатофакторна чисельна модель дає можливість аналізувати ефективність очищення стічних вод у відстійниках, що мають складну геометричну форму та не можуть бути розраховані на базі існуючих інженерних методик. <strong><em>Висновки.</em> </strong>На базі розробленої тривимірної чисельної моделі створено комп’ютерний код, що дозволяє оперативно отримати інформацію про розподіл концентрації домішки у відстійнику.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Біляєв М. М., Коваленко А. С., Побєдьонний Р. П., Чирва М. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302447 ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ РУЙНУВАНЬ ЇХ НЕСНИХ КОНСТРУКЦІЙ 2024-04-20T21:22:34+03:00 Є. А. Єгоров evg_egorov@ukr.net А. В. Радкевіч a.v.radkevich@ust.edu.ua К. А. Ковтун a.v.radkevich@ust.edu.ua <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Сьогоднішні реалії нашого буття показують, що проектування конструкцій будівель та споруд з урахуванням можливих локальних обвалів їх несних конструкцій стає все більш актуальною проблемою<strong>. </strong>Необхідність її виріщення – важлива складова у забезпеченні безпеки будівель і споруд за дії експлуатаційних та аварійних навантажень. Локальні руйнування трактуються як глобальний результат, який може спричинити руйнування усього каркаса або його значної частини та загибель людей. Особливість розрахунків на прогресуючий обвал будівель зі сталевим каркасом полягає в тому, що, на відміну від монолітного залізобетону, в сталевому каркасі вузли сполучення елементів виконуються, як правило, шарнірними і це може викликати переворення конструктивної схеми на геометрично змінну конструктивну схему. У цьому випадку руйнування конструкцій може відбуватися не через втрату міцності матеріалу, а за рахунок втрати несної здатності вузлів з’єднання конструкцій. <strong><em>Мета</em></strong><strong><em> статті</em></strong> – аналіз проблем, що виникають під час проектування (підсилення) конструкцій промислових будівель із сталевим каркасом, з урахуванням можливостей їх локальних руйнувань. <strong><em>Висновок. </em></strong>Розглянуто проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель із сталевим каркасом, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Єгоров Є. А., Радкевіч А. В., Ковтун К. А. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302450 ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ДИСЦИПЛІНИ ІЗ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 2024-04-20T21:47:42+03:00 Г. С. Калда kalda.galina@ukr.net В. В. Шевеля valeriy.shevelya@gmail.com К. А. Рибалка ekaterina.rybalka1980@gmail.com М. Стренк magdas@prz.edu.pl <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong><em>.</em></strong> Електромагнітне випромінювання – це поєднання електричного та магнітного випромінювання, енергія якого, впливаючи на дане матеріальне тіло, не викликає в ньому процесу іонізації. Природне електромагнітне випромінювання не тільки гарантує правильний розвиток кожного живого організму, а й впливає на зміну пори року та погоду. Людина порушила природне електромагнітне середовище Землі, включивши в це середовище пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в широкому діапазоні частот. Штучні електромагнітні поля супроводжують нас скрізь: і вдома, і на роботі, і в дорозі, і під час відпочинку. Велике гігієнічне значення для забезпечення належних умов життєдіяльності населення має санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища, в тому числі санітарно-гігієнічний стан електромагнітного становища населених міст. Електромагнітне становище в містах та інших населених пунктах створюється великою кількістю радіотехнічних та електротехнічних засобів господарського, оборонного та іншого призначення. <strong><em>Мета </em></strong>– проведення системного аналізу впливу електромагнітного випромінювання від різного роду електричного обладнання на навколишнє середовище. Показано, що електромагнітне випромінювання небезпечне як для населення в цілому, особливо для дітей, так і для персоналу, який обслуговує потужне обладнання – джерела електромагнітного випромінювання. <strong><em>Висновок. </em></strong>Дослідження електромагнітних випромінювань у навколишньому середовищі показують, що тривалий вплив потужних електромагнітних полів може стати причиною захворювань і навіть смерті людей. Тому слід дотримуватись правил використання штучних джерел електромагнітного випромінювання задля мінімізації шкоди як здоров’ю людей, так і всьому навколишньому середовищу. Ці правила не настільки складні для їх виконання, але досить ефективні. А для фахівців з охорони праці та цивільної безпеки ці знання дадуть можливість створити безпечні умови на робочих місцях.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Калда Г. С., Шевеля В. В., Рибалка К. А., Стренк М. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/301849 ПЕРІОДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ 2024-04-12T22:46:01+03:00 В. В. Колохов kolokhov.viktor@pdaba.edu.ua В. В. Білик kolemasakar@gmail.com Т. В. Ткач tkach.taisiia@pdaba.edu.ua <p>Оцінювання технічного стану конструкцій виконується згідно з діючими нормами. Під час такого оцінювання застосовуються різні методи визначення фізико-механічних характеристик матеріалу конструкції. Зазвичай виконується однократне вимірювання, але в окремих випадках необхідно встановити спостереження для визначення поведінки помічених дефектів. Особливої уваги потребують будівлі, які певний час не експлуатувались, а заходи щодо консервації конструкцій не були вжиті. Оскільки умови формування та твердіння бетону у зразках під час встановлення тарувальних залежностей та в конструкції, що експлуатується, різні, чинні методики неруйнівного контролю не достатньо адекватно відображають властивості бетону конструкції. Досвід використання ультразвукових приладів та власні дослідження з метою удосконалення ультразвукового методу дозволили рекомендувати обмежити область застосування цього методу періодичним контролем, оскільки таким чином достатньо легко та точно можна відстежувати відносні зміни в матеріалі конструкції. <strong><em>Мета</em></strong> цієї роботи – перевірка дієвості удосконаленого методу проведення періодичного контролю властивостей бетону в умовах реального об’єкта. <strong><em>Виклад матеріалу</em></strong><strong>. </strong>Оцінено технічний стан конструкцій багатоповерхового будинку. В межах обстеження перевірено можливості модернізованої методики періодичного контролю властивостей бетону конструкцій під час їх експлуатації. До роботи залучено ультразвукові прилади за умови спеціальної підготовки місць проведення вимірювань. Продемонстровано підвищення точності визначення властивостей матеріалу. <strong><em>Висновок</em></strong><em>.</em> Розроблена методика періодичного контролю властивостей бетону конструкцій демонструє невисоку складність виконання робот та достатню надійність отриманих результатів, що дозволяє запропонувати її для застосування у визначенні технічного стану конструкцій, що експлуатуються.</p> 2024-04-12T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Колохов В. В., Білик В. В., Ткач Т. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302454 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДАХІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 2024-04-20T22:45:50+03:00 Б. І. Маковецький bim953@gmail.com О. С. Дьяченко olgadiachenko303@gmail.com М. Ю. Трошин michaeltopol1964@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>. </strong>Останнім часом в Україні інтенсивно розвивається зелена енергетика, зокрема, електричні станції на сонячних панелях. Їх потужність залежить від площі сонячних панелей, тому для потужних станцій потрібні великі земельні ділянки. В умовах забудови міст вільних ділянок майже немає. Пропонується розташовувати такі станції на дахах житлових будинків. Постає проблема, тому, щоб втілити це в життя, потрібно дослідити будівельні конструкції дахів. Для цього необхідно розробити методику обстеження технічного стану таких дахів. <strong><em>Мета роботи</em></strong> полягає в створенні класифікації об’єктів обстеження, з подальшим розробленням методики візуального спостереження, інструментальних вимірів, відбору фактів, установлення зв’язків між ними. <strong><em>Методика</em>.</strong> Для розроблення класифікації об’єктів обстеження застосовували методи візуального спостереження, інструментальних вимірів, накопичення даних, відбір <strong>&nbsp;</strong>фактів, влаштування зв’язків між ними. Досліджено види житлових будівель, які були побудовані з 30-х до 80-х років минулого сторіччя на території України. Дослідження міської житлової забудови з метою її класифікації проводилось за споживчими та експлуатаційними ознаками.<strong> <em>Результатом дослідження </em></strong>стала розробка методики із застосування методів дослідження таких як: візуальне обстеження, інструментальні виміри. Розроблено методику обстеження технічного стану тих типів дахів, які увійшли в класифікацію за дослідженням існуючої житлової забудови. <strong><em>Наукова новизна</em></strong> полягає в тому, що методика розроблена вперше для обстеження технічного стану дахів і горищ, для завдань розміщення на їх поверхні електричних сонячних станцій. <strong><em>Практична значимість роботи</em>.</strong> За допомогою розробленої методики надалі є можливість проводити обстеження технічного стану дахів і горищ для розміщення на їх поверхні сонячних станцій усім організаціям, які займаються такими роботами і мають необхідний досвід фахівців і інструментарій. <strong><em>Висновки.</em></strong> Розроблена класифікацію типів дахів і горищ житлових будинків для можливого розташування на їх поверхні електричних сонячних батарей, а також методику обстеження технічного стану конструкцій дахів і горищ.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Маковецький Б. І., Дьяченко О. С., Трошин М. Ю. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302456 ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 2024-04-20T23:19:12+03:00 О. В. Нестерова melenanesterenko@gmail.com О. К. Нагорна nahorna.olena@pdaba.edu.ua М. П. Нечитайло n_np@ukr.net В. В. Шарков shar_kov@ukr.net М. А. Селенін m.selenin2017@ukr.net <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong>. Необхідність формування та розвитку кадрового потенціалу в будівельній галузі України з метою створення конкурентоздатної сфери, яка відповідає високим стандартам якості та ефективності і функціонує на основі сучасних фінансово-економічних, технічних та організаційних механізмів. Один із методів досягнення цілей інноваційного розвитку <strong><em>– </em></strong>модернізація архітектурно-будівельного проектування та інженерних мереж, зокрема, застосування BIM-технологій. Ці технології дозволяють ефективно приймати рішення на всіх етапах життєвого циклу будівель та споруд <strong><em>–</em></strong> від початкової ідеї до етапу експлуатації та навіть демонтажу інженерних мереж систем водопостачання та водовідведення. <strong><em>Мета статті –</em></strong> дослідити використання BIM-технологій для підвищення ефективності та точності проектування систем водопостачання та водовідведення. <strong><em>Висновок.</em></strong> Застосування BIM-технологій у проектуванні систем водопостачання та водовідведення суттєво підвищує ефективність робіт. Створення цифрових моделей дозволяє забезпечити взаємодію всіх учасників будівельного процесу та мінімізувати помилки та конфлікти на етапі проектування. Успіх модернізації будівельної сфери став можливим завдяки активній співпраці всіх зацікавлених сторін. Громадський захист та участь громадськості у вирішенні питань галузі забезпечили більш широкий погляд на вирішення проблем. Упровадження BIM-технологій дозволяє розробляти та вдосконалювати проекти систем водопостачання та водовідведення, сприяючи оптимізації робіт та поліпшенню планування проектів.</p> 2024-04-21T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Нестерова О. В., Нагорна О. К., Нечитайло М. П., Шарков В. В., Селенін М. А. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302453 УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЧЧИНИ (НА ПРИКЛАДІ ФРАЙБЕРЗЬКОЇ ГІРНИЧОЇ АКАДЕМІЇ) 2024-04-20T22:26:36+03:00 Г. І. Лисенко lysenko.halyna@pdaba.edu.ua А. В. Мосьпан angelinamospan@gmail.com <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> За впливу процесів євроінтеграції, глобалізації і, зокрема, з метою побудови єдиного європейського простору вищої освіти, важливим завданням освітян України стало вивчення практичного досвіду закордонних колег, зокрема, стосовно удосконалення педагогічної компетентності викладачів у закладах вищої технічної освіти. Наше дослідження спрямоване на вивчення вдосконалення педагогічної компетентності викладачів у Фрайберзькій гірничій академії (де одна з авторок статті навчається за програмою подвійного дипломування). Зважаючи на високі стандарти, що висуваються німецьким суспільством до викладачів, які відповідають за підготовку молодих фахівців, вважаємо за необхідне детально проаналізувати особливості сучасної системи підвищення кваліфікації викладачів у Німеччині, щоб мати можливість удосконалити українську систему підготовки/перепідготовки науково-педагогічних кадрів для закладів вищої технічної освіти. <strong><em>Мета статті</em> – </strong>дослідити шлях професійного розвитку, який долають німецькі викладачі; а також проаналізувати інноваційні методи та програми, які допомагають їм стати не лише фахівцями у своїй галузі, а й ефективними педагогами. Ми прагнемо зробити внесок у розуміння процесу освіти в Німеччині та виявити практики, які можуть бути корисними в контексті удосконалення вищої освіти України. <strong><em>Висновки.</em> </strong>Розгалужена німецька система перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (представлена державними академіями/інститутами підвищення кваліфікації, а також &nbsp;спеціальними центрами педагогічної освіти у структурі вишів) спрямовується на всебічну підтримку викладацьких кадрів з метою їх безперервного професійного зростання як державних службовців, відповідальних за якісну підготовку молодих фахівців для потреб провідної держави ЄС. Важливо зазначити нагальну необхідність використання здобутків німецького досвіду практичної підготовки і підвищення кваліфікації викладачів в українській системі підготовки та перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних кадрів у сфері фахової передвищої та вищої освіти. Проведений аналіз процесу удосконалення педагогічної компетентності викладачів у Фрайберзькій гірничій академії дає підстави стверджувати, що це завдання – ключове для забезпечення якісної освіти у ЗВО. Фрайберзька академія активно інвестує у програми підвищення кваліфікації та розвитку своїх викладачів. Ці програми охоплюють різні аспекти, починаючи з технічних оновлень до педагогічних інновацій. Поєднання курсів підвищення кваліфікації викладачів із керівництвом виробничою практикою студентів наочно свідчить про вдало організовану у німецькому суспільстві дуальну форму здобуття освіти, яка наразі активно впроваджується в Україні.</p> 2024-04-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Лисенко Г. І., Мосьпан А. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302457 ДОКУМЕНТУВАННЯ РУХУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 2024-04-21T00:19:43+03:00 К. А. Прокоф’єва canopa@i.ua О. М. Решетілова karunga@ukr.net <p>Документаційне забезпечення управління охоплює кілька документаційних систем. Системи діловодства відображають закономірності та особливості тієї чи іншої сфери діяльності. Одна з таких систем – кадрова документація. Визначення особливостей та специфіки кадрового діловодства важливе для розуміння його місця в системі управління. У зв’язку з цим постає проблема з'ясування ролі кадрової документації в управлінських процесах організації, її аналізу з точки зору виконуваних функцій. Вивчення кадрового діловодства як окремої підсистеми в документаційному забезпеченні управлінських процесів установи покладено в основу цієї роботи.</p> 2024-04-21T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Прокоф’єва К. А., Решетілова О. М. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302460 АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ НА ПРОГРЕСУЮЧЕ ОБВАЛЕННЯ ОДНОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНИХ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПОШУК МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКІВ 2024-04-21T11:09:32+03:00 А. В. Радкевіч a.v.radkevich@ust.edu.ua І. І. Давидов davydov.ihor@pdaba.edu.ua В. П. Чабан chaban.viacheslav@pdaba.edu.ua К. А. Ковтун davydov.ihor@pdaba.edu.ua <p>Проблеми аналізу прогресуючого обвалення будівель стали невід'ємною частиною проектування. Проте досі норми проектування не дають чітких критеріїв алгоритму розрахунку при аналізі миттєвого руйнування (обвалення) конструкцій будівлі. У статті обговорюються проблеми та невизначеності постановки задачі аналізу миттєвого руйнування конструкцій. Для ілюстрації невизначеності застосування методів аналізу будівель на прогресуюче обвалення відповідно до вимог різних нормативів наводяться приклади розрахунку існуючих одноповерхових каркасних виробничих будівель. Для аналізу застосовуються програмні комплекси SCAD Office та ЛІРА-САПР. Порівнюються результати розв'язання динамічної задачі в часовій області при заданні різного часу перерозподілу реакції та результи квазістатичного розрахунку з різними динамічними коефіцієнтами. Виконується порівняння теоретичних результатів прогнозування непропорційної руйнації та фактичного обвалення конструкцій виробничої будівлі, яка була пошкоджена ракетними ударами. Аналізуються наявність важливих розбіжностей результатів розрахунку та їх причини. <strong><em>Мета</em></strong><strong><em> статті</em></strong> – аналіз основних особливостей, що виникають при проектуванні (підсиленні) конструкцій промислових будівель, з врахуванням можливостей їх локальних руйнувань. <strong><em>Висновок. </em></strong>Розглянуто деякі проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.</p> 2024-04-21T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Радкевіч А. В., Давидов І. І., Чабан В. П., Ковтун К. А. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/301852 ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ЖК «ПАНОРАМА» У м. ДНІПРО 2024-04-12T23:07:42+03:00 О. М. Савицький san.stroitelp@gmail.com В. А. Спиридоненков sva.stroitelp@gmail.com С. Г. Циганкова tsygankova.svetlana@pdaba.edu.ua <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Підвищення енергоефективності являє собою пріоритетний напрям як для держав Європейського союзу, так і для України, яка має чіткий та послідовний напрям розвитку згідно зі стратегіями Європейського зеленого курсу. Оскільки житлові будинки споживають великий відсоток виробленої електроенергії, підвищення енергоефективності будівель сприятиме збереженню енергії, а також енергетичній безпеці та незалежності від імпорту енергії. Значної економії споживання енергії можна досягти шляхом розроблення та впровадження систем управління енергоспоживанням для реалізації енергоефективного управління сучасними будівлями та використання «розумних» технологій в будівлях, що дозволять контролювати&nbsp; та оптимізувати енергоспоживання та сприятимуть раціональному використанню енергії. <strong><em>Мета статті</em></strong> – розроблення системи енергоменеджменту житлового комплексу «Панорама» у м. Дніпро. Робота виконана в рамках реалізації міжнародного проекту PRECEPT [1] програми HORIZON 2020. <strong><em>Висновки.</em></strong> Запропоновано систему енергоменеджменту житлового комплексу, яка заснована на моніторингу параметрів клімату та якості повітря. Система успішно введена в дію та у режимі реального часу отримує і обробляє зовнішні дані стосовно вартості енергії, метеоумов та інших параметрів, аналізує та накопичує дані, приймає необхідні рішення щодо енергоспоживання і надсилає результати споживачам та менеджерам будівлі з питань економії енергії або підвищення рівня комфорту.</p> 2024-04-12T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Савицький О. М., Спиридоненков В. А., Циганкова С. Г. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302461 ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКИ СТАНУ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ 2024-04-21T11:36:50+03:00 Ю. С. Соколан sokolan.julia@gmail.com О. В. Багрій avadaro@yahoo.com <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> У ХХІ сторіччі спостерігається загальносвітова тенденція до розроблення спеціалізованого програмного забезпечення, яке б вирішувало низку конкретних питань в межах окремих предметних галузей. Актуальності набуває задача розширення функціональних можливостей розробленого програмного забезпечення для розрахунку бокового освітлення функціоналом, який би дозволив проводити розрахунок верхнього природного освітлення. <strong><em>Мета статті</em></strong> – вдосконалення автоматизованого підходу до розрахунку регламентованої площі світлових прорізів у будівлях та спорудах, а також оцінення наявного природного освітлення шляхом наповнення розробленого програмного забезпечення оцінення бокового природного освітлення функціоналом для оцінення верхнього природного освітлення. <strong><em>Висновки</em></strong>. Розроблений програмний продукт для розрахунку бокового одностороннього природного освітлення доповнено функціоналом, призначеним для розрахунку двостороннього бокового освітлення та верхнього природного освітлення. В ньому реалізовано захист від уведення помилкових даних, а також частково реалізованоавтоматизований документообіг, який полягає у можливості ведення журналу із розрахунками. Використання такого спеціалізованого програмного забезпечення – один із методів автоматизації розрахунків під час ескізного проектування природного освітлення приміщень, а також для оцінення наявного природного освітлення та його відповідності вимогам, які регламентовані ДБН В.2.5:28-2018 Природне і штучне освітлення. Запропонований підхід до розрахунку природного освітлення дозволить мінімізувати можливість виникнення помилок, збільшить точність проведених розрахунків, пришвидшить процес обрахунку площі світлових прорізів, а також дозволяє проводити розрахунок площі світлових прорізів без знання методики. Практичне застосування такий метод має в будівельній галузі для проектування систем освітлення, а також у сфері охорони праці для оцінення відповідності наявного освітлення регламентованим вимогам.</p> 2024-04-21T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Соколан Ю. С., Багрій О. В. http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/301854 РОЗРОБКА КОНЦЕПТУ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 2024-04-12T23:27:50+03:00 С. В. Шатов shatov.serhii@pdaba.edu.ua С. В. Богаченко bohachenko.serhii@pdaba.edu.ua <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> На сьогоднішній день основний спосіб контролю стану будівель та споруд –періодичне оцінювання технічного стану та моніторинг. Це важлива практика, яка гарантує надійність та безпеку експлуатації будівель і споруд та їх конструкцій, допомагаючи виявити та встановити явні і можливі причини появи дефектів та пошкоджень. Однак існуюча практика зберігання результатів обстежень та моніторингу найчастіше зводиться до записів у звітах на паперових носіях, що ускладнює аналіз із часом. Таким чином, виникає необхідність у створенні цифрової інформаційної системи, призначеної для обліку та зберігання результатів моніторингу будівель та споруд. Це дозволить зробити дані доступними та організованими для фахівців, спростивши аналіз та забезпечивши їх ефективне використання для прийняття рішень. Така система зможе значно підвищити безпеку та ефективність управління будівлями та спорудами. <strong><em>Мета</em></strong> <strong><em>роботи</em></strong> − розроблення &nbsp;архітектури бази даних для цифровізації інформації, пов’язаної з обстеженням та моніторингом технічного стану будівель та споруд. <strong><em>Висновки</em></strong><em>.</em> Створена структура бази даних дозволить зберігати інформацію про будівлі, їх власників, місцезнаходження, конструкції, виявлені в ході візуального та інструментального обстежень дефекти та пошкодження, а також організаційні та технічні заходи направлені на приведення конструкцій у нормальний технічний стан або зменшення впливу негативних факторів. Це сприятиме більш ефективному управлінню та допоможе підтримувати об’єкти нерухомості в працездатному стані, знижуючи ймовірність виникнення аварійних ситуацій.</p> 2024-04-12T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Шатов С. В., Богаченко С. В.