Український журнал будівництва та архітектури http://uajcea.pgasa.dp.ua/ <p><span lang="UK">Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія</span><span lang="UK"> КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772</span></p> <p><span lang="UK">Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України (категорія "Б").</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.</span></p> <p><em>Програмна мета та тематична спрямованість</em> — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.</p> <p><em>Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.</em></p> <p> </p> <p><strong>ISSN 2710-0367 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2710-0375 (Onlin)</strong></p> <p> </p> SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” uk-UA Український журнал будівництва та архітектури 2710-0367 <p><span style="font-weight: 400;">&lt;a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"&gt;&lt;img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https:/ /i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ця робота ліцензована за &lt;a rel="license" href="http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/"&gt;Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0&lt;/a&gt;.</span></p> ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СЛАБКИХ ВОДОНАСИЧЕНИХ ГЛИНИСТИХ ОСНОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288626 <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong>. Для відновлення і розвитку інфраструктури України, ліквідації наслідків руйнувань, пов’язаних із бойовими діями, і в повоєнній відбудові країни, у першу чергу, необхідне відновлення мережі автомобільних доріг і аеродромів України, а також цивільних і промислових об’єктів. Для безперебійної роботи інфраструктурних об’єктів, які перебувають у складних інженерно-геологічних умовах, необхідне підвищення несучої здатності основ, на яких планується відбудова, реконструкція, будівництво або капітальний ремонт цих об’єктів. Підвищення несучої здатності слабких водонасичених глинистих грунтів виконується такими традиційними методами як застосування геосинтетичних матеріалів або вапна, а також новими альтернативними методами − додаванням біополімерів. <strong><em>Мета статті</em></strong> − аналіз зарубіжного досвіду застосування ефективних і екологічних матеріалів для закріплення і підвищення несучої здатності слабких водонасичених глинистих ґрунтів та обґрунтування доцільності їх використання в умовах України на основі виконаних лабораторних досліджень ґрунтів із додаванням вапна і біополімеру – ксантанової камеді. <strong><em>Висновок.</em></strong> Виконано аналіз зарубіжних методик щодо застосування вапна і біополімерів для закріплення і підвищення несучої здатності слабких водонасичених глинистих ґрунтів. Проаналізовано дослідження щодо підбору концентрації вапна і біополімерів у грунтовій суміші. Виконано лабораторні експериментальні дослідження зі слабкими водонасиченими глинистими грунтами з різним показником текучості грунту і вмістом вапна 2−4 % та ксантанової камеді 2−4 %. Результати досліджень показали значне зменшення деформацій слабких грунтів у разі закріплення їх біополімером.</p> Ю. Б. Балашова В. В. Дем’яненко О. Ю. Усиченко П. А. Тиквенко А. О. Балашов Авторське право (c) 2023 Балашова Ю. Б., Дем’яненко В. В., Усиченко О. Ю., Тиквенко П. А., Балашов А. О. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 7 16 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.7.965 АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕОМОНІТОРИНГУ ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288630 <p>Отримання достовірних даних результатів геомоніторингу дозволяє своєчасно впровадити заходи щодо стабілізації деформацій будівель та споруд, виконати наукове обґрунтування розробки пропозицій для вжиття необхідних дій щодо підвищення стійкості споруд та захисту будівель у разі виявлення недопустимих деформацій. Серед причин виникнення деформацій можна виділити недосконалість конструкцій фундаментів та споруд, вплив природних умов (геологічні умови, зміна рівня ґрунтових вод, дія вітру та температури, сейсмічні явища) і антропогенний вплив (механічні навантаження). <strong><em>Мета роботи</em></strong> – дослідження існуючих методів геомоніторингу за деформаціями будівель та споруд особливо у щільній міській забудові, їх порівняльний аналіз та формування пропозицій щодо їх раціонального та обов'язкового використання. <strong><em>Методика</em>. </strong>Аналіз нормативних та літературних джерел із геодезичного моніторингу будівель та споруд. Аналіз закордонного досвіду спостережень за вежами з використанням сучасних 3D-технологій лазерного сканування. Порівняльний аналіз точнісних параметрів та економічних характеристик методів моніторингу будівель та споруд. <strong><em>Наукова новизна.</em> </strong>Рекомендовано в процесі проектування закладати у проекти будівлі та споруди геодезичні марки для моніторингової мережі, щоб не псувати на стадії експлуатації їх архітектурний вигляд за потреби проводити геодезичний мониторінг. Шляхом використання сучасних геодезичних методів моніторингу з інноваційними сучасними технологіями можна отримати об’ємну картину деформування будівель та споруд, задля вживання своєчасних заходів для боротьби з ними та розроблення заходів запобігання подальшому руйнуванню будівель. <strong><em>Практична значимість</em>. </strong>У наш час із розвитком технологій та появою сучасного обладнання поширеного використання набув комбінований метод геомоніторингу, що включає поєднання тахеометричної зйомки з наземним лазерним скануванням та цифровою стереофотографічною зйомкою, що дозволяє отримати об’ємну 3D-картину деформацій всієї будівлі (як фундаментів, так і стін). Проте часто трапляються випадки, коли геодезичними спостереженнями за деформаціями основ і фундаментів споруд нехтують задля економії бюджету будівництва. <strong><em>Результати.</em> </strong>Проаналізовано види та причини виникнення деформацій інженерних споруд. Розглянуто сучасні технології проведення геодезичного моніторингу, виявлено їх переваги та недоліки. Звертається увага на дотримання вимог нормативних документів і раціонального вибору економічно доцільної технології проведення геодезичного моніторингу з використанням надійних геодезичних пунктів. У великих містах із різною щільністю забудови та наявністю різних архітектурних ансамблів під час розвитку будівельних робіт необхідно мати надійну геодезичну основу, яка може бути сформована шляхом регулярного моніторингу існуючої міської геодезичної мережі.</p> С. В. Бєгічев Г. С. Ішутіна Авторське право (c) 2023 Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 17 26 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.17.966 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ РІЗНОЇ ФОРМИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЗАБРУДЕННЯ ПОВІТРЯ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288632 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Розглядається задача оцінювання ефективності використання захисних екранів різної геометричної форми для зниження рівня забруднення повітря. Такі екрани дозволяють змінити аеродинаміку повітряного потоку та перенаправити рух забрудненого повітря від робочих зон в інший бік. <strong><em>Мета роботи</em> </strong>− дослідження ефективності використання захисних екранів різної геометричної форми для зниження рівня забруднення, створення тривимірної числової моделі для аналізу ефективності використання захисних екранів. <strong><em>Методика.</em></strong> Для аналізу ефективності екранів різної геометричної форми застосовується метод фізичного експерименту в лабораторних умовах. Для математичного моделювання поширення домішки за наявності екранів використовуються тривимірні рівняння аеродинаміки та масопереносу. Розроблена числова модель дозволяє врахувати профіль швидкості повітряного потоку, атмосферну дифузію, інтенсивність емісії домішки, швидкість гравітаційного осадження домішки в повітрі. Для числового інтегрування моделювальних рівнянь аеродинаміки та масопереносу використовуються скінченнорізницеві схеми розщеплення. <strong><em>Наукова новизна</em></strong><em>.</em> Експериментальним шляхом отримано дані щодо ефективності використання чотирьох захисних екранів, які відрізняються геометричною формою. Експериментальні дані дають можливість здійснити первинне оцінювання впливу різних екранів на зниження рівня забруднення в робочих зонах. Розроблена швидкорозрахункова 3D числова модель для розв’язання задач аеродинаміки та масопереносу стосовно проблеми оцінювання ефективності використання екранів у зонах, де має місце забруднення атмосферного повітря. <strong><em>Практична значимість.</em></strong> Експериментальні дані дають можливість обґрунтувати вибір захисного екрана біля автотраси або іншої ділянки на промисловому майданчику, де має місце емісія домішки. На базі розробленої математичної моделі створено комп’ютерний код, що дозволяє прогнозувати інтенсивність забруднення повітря за наявності перешкод, які змінюють аеродинаміку та напрям переносу домішки в атмосфері. <strong><em>Висновки.</em></strong> Результати фізичного експерименту дозволяють уявити закономірності формування областей забруднення біля захисних екранів різної геометричної форми. Розроблена математична модель дозволяє оцінювати забруднення повітря в областях, де є перешкоди на шляху руху домішки. Наведено результати фізичного та обчислювального експериментів.</p> М. М. Біляєв О. В. Берлов В. В. Біляєва В. А. Козачина З. М. Якубовська Авторське право (c) 2023 Біляєв М. М., Берлов О. В., Біляєва В. В., Козачина В. А., Якубовська З. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 27 33 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.27.967 ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288635 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Розглядається задача оцінювання зон ураження людей у разі виникнення екстремальної ситуації на АЗС, розташованій в людному місці м.&nbsp;Дніпро. Здійснюється аналіз розмірів зон теплового забруднення повітря та зони можливого ураження людей у випадку розлітання уламків, через виникнення екстремальної ситуації на АЗС. Для розв’язання задач даного класу потрібна розробка спеціалізованих математичних моделей. <strong><em>Мета роботи</em> </strong>– оцінювання ризику ураження людини від метальної дії уламків під час пожежі на АЗС у випадку виникнення екстремальної ситуації. <strong><em>Методика.</em></strong> Для аналізу зон ураження під час розльоту уламків використовується числова модель, що базується на інтегруванні другого закону Ньютона для руху матеріальної точки в повітрі. На базі даної числової моделі створено комп’ютерну програму. Для аналізу зон теплового забруднення під час пожежі на АЗС використовується числове інтегрування рівняння енергії, яке враховує швидкість руху повітряних мас, коефіцієнти температуропровідності, температуру повітря на місці пожежі. <strong><em>Наукова новизна</em><em>.</em></strong> Розроблено ефективну числову модель для аналізу зон ураження від метальної дії уламків. Визначено зони ураження за можливої пожежі на АЗС в м.&nbsp;Дніпро. <strong><em>Практична значущість.</em></strong> Розроблено програму для розрахунку динаміки руху уламків у повітрі. Це дозволяє визначати зони ураження від метальної дії уламків різного розміру. Визначено зони теплового забруднення повітря, що дозволяють оцінювати ризик термічного ураження людей. <strong><em>Висновки.</em> </strong>Розроблено ефективний інструмент аналізу ризику ураження людей уламками під час пожежі на АЗС. Наведено результати обчислювальних експериментів.</p> М. М. Біляєв О. В. Берлов В. В. Біляєва О. А. Тимошенко Авторське право (c) 2023 Біляєв М. М., Берлов О. В., Біляєва В. В., Тимошенко О. А. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 34 39 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.34.968 ОБВАЛОВАНЕ ПОСЕЛЕННЯ НА МІСЯЦІ З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЙОГО ПРОСТОРУ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288637 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> В основі сучасних проектів поселень на Місяці, що розробляються країнами Космічного клубу, лежать досягнення науково-технічного прогресу та новітні технології у різних сферах знань, включаючи знання у галузі космічної медицини. Це вважається об'єктивним, виправданим та раціональним. Генерація інформації продовжується. З'являються&nbsp; нові&nbsp; науки та можливості їх застосування практично. Це суттєво впливає на розворот нової місячної гонки. Змагання за освоєння ресурсів нашого космічного сусідка набувають все нових і нових граней. Україна бере участь у цьому марафоні в кооперації з іншими країнами. ПДАБА не залишається осторонь. Серед багатьох питань, які розробляються її фахівцями, – питання про урахування принципово нових підходів до формоутворення обвалованих місячних поселень. Наприклад, підходів до створення геометричної форми обвалованого місячного поселення на основі урахування явищ внутрішньої та зовнішньої поляризації середовища. Цей ефект виникає за фактом існування будь-якої фізичної форми (поселення), незалежно від матеріалів, з якого вона створена. Він суттєво впливає на психофізіологію людського організму. <em>Мета статті</em> – розкрити архітектурно-містобудівні особливості формоутворення місячного поселення на основі врахування явищ внутрішньої та зовнішньої поляризації його середовища.</p> В. В. Воробйов О.С. Шило Авторське право (c) 2023 Воробйов В. В., Шило О. С. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 40 55 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.40.969 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ З ПОЛІМЕРБЕТОННИМ КАРКАСОМ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288655 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Актуальна проблема будівництва – це розроблення та впровадження нових типів конструкційних матеріалів із поліпшеними характеристиками: високою міцністю, стійкістю до дії агресивних середовищ, морозостійкістю тощо. Одні з таких матеріалів – полімербетони. Полімербетони можна ефективно використовувати у сучасному будівництві для виготовлення монолітних елементів конструкцій, таких як стінові панелі, плити, колони каркасних будівель. <strong><em>Мета роботи</em></strong> полягає у дослідженні динамічних характеристик багатоповерхового будинку з полімербетонним каркасом за дії сейсмічних навантажень. <strong><em>Методика.</em></strong> Динамічні розрахунки виконувались за допомогою методу скінченних елементів у програмному комплексі ЛІРА−САПР. <strong><em>Наукова новизна.</em></strong> Одержано нові аналітичні формули, які дозволяють наближено оцінити розміри конструктивних елементів полімербетонних будівель. Визначено, як зміни властивостей матеріалу каркаса впливають на вагу будинку, частоти власних коливань та переміщення за дії сейсмічного навантаження. <strong><em>Практична значимість.</em></strong> Результати роботи дозволяють виконувати проектні розрахунки, пов’язані з динамічними властивостями багатоповерхових будівель із полімербетонним каркасом. <strong><em>Висновки.</em></strong> Застосування полімербетонів для зведення каркасів багатоповерхових будівель дозволяє зменшити розміри поперечних перерізів конструктивних елементів, вагу та матеріаломісткість споруд.</p> А. М. Гайдар О. П. Мартиш О. О. Мартиш А. О. Руженський Авторське право (c) 2023 Гайдар А. М., Мартиш О. П., Мартиш О. О., Руженський А. О. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 56 62 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.56.970 ОСОБЛИВОСТІ УКРІПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ НОВІТНІМИ АРМУВАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288660 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Хороший фундамент забезпечує надійність і довговічність будівлі. У разі відсутності фундаментальної підстави будівля може зміщуватися, розтріскуватися і навіть нахилятися, що в результаті викликає нерівномірні навантаження на конструкцію і руйнування, тому від якісного армування залежить якість майбутньої споруди. Використання композитної арматури для укріплення будівель під час відновлення після руйнування доцільне за рахунок більшої міцності на розтяг, а також дозволяє полегшити будівництво за рахунок меншої ваги арматури порівняно зі сталевою. Хороші характеристики корозійної стійкості композитної арматури порівняно зі сталевою подовжують строк експлуатації армованих бетонних виробів (фундаментів, плит тощо). Вид, спосіб з’єднання та матеріал арматури підбираються під кожну споруду окремо, а вибір залежить від типу ґрунту, ухилу, розміру будинку, кількості поверхів. Укріплення допомагає зменшити вірогідність руйнування, а також деякі види армування допомагають усунути нерівності і тріщини на стінах під час проведення оздоблювальних робіт. Завдяки правильно підібраному матеріалу для армування можна прискорити будівництво. <strong><em>Мета статті </em></strong>– проаналізувати матеріали для армування будівель з урахуванням показників корозійної стійкості і міцності на розтяг.<strong><em> Висновок. </em></strong>Під час дослідження проведено аналіз армувальних матеріалів для укріплення фундаменту та стін будівель. Армування допомагає вибудувати правильну архітектуру споруди та укріпити важливі частини для запобігання руйнуванню. Виявлено, що арматура з композитних матеріалів має кращі характеристики ніж аналогічна сталева. Основні переваги: стійкість до корозії та кращі механічні характеристики. Розрахункове напруження композитної арматури за навантаження 10 кН складає 509,6 МПа, що менше допустимого − 800 МПа, а, за умови підвищення температури під час проведення експериментів на розтяг, механічні властивості композитної арматури змінюються.</p> А. Р. Горохова Н. О. Ротт І. В. Вернер А. В. Дмитрієв Авторське право (c) 2023 Горохова А. Р., Ротт Н. О., Вернер І. В., Дмитрієв А. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 63 70 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.63.971 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ УЛЬТРА- ТА НАНОДИСПЕРСНИХ ДОБАВОК ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ СУЛЬФАТНИХ І СУЛЬФОАЛЮМІНАТНИХ ФАЗ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288663 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Пропонуємо стабілізацію етрингіту за допомогою введення нанокомпонентів. У процесі досліджень вирішувалася проблема розроблення складів новітніх будівельних матеріалів на гіпсовому та цементному в’яжучому шляхом уведення нанодобавок. Нанотехнології – це інструмент, який дозволяє достовірно розуміти процеси, що відбуваються за гідратації композиційних матеріалів, взаємодії хімічних та мінеральних добавок із гідратними новоутвореннями, формування та розвитку макро- та мікроструктури. Наступним кроком ефективного застосування нанотехнологій та техніки в нанотехнологіях, для вивчення процесів гідратації і структуроутворення гіпсо- та цементовмісних в'яжучих матеріалів стане розроблення молекулярних моделей гідратації продуктів портландцементу. Створення високоміцного цементного каркаса можливе шляхом регулювання величини твердої фази та центрів кристалізації, а також модифікацією гіпсо- та цементовмісного в’яжучого ультра- та нанодисперсними добавками.<strong> <em>Мета</em></strong> – дослідити ефективність впливу ультра- та нанодисперсних добавок на модифікацію сульфатних і сульфоалюмінатних фаз. <strong><em>Висновки</em></strong><em>.</em> Модифікація складів радіаційнозахисних розчинів сульфатних і сульфоалюмінатних фаз нанодисперсними добавками зумовила зменшення коефіцієнта лінійного розширення до 0,8 %. При цьому збільшення міцністних показників відбулося на 8–12 %, що викликано зміною структури новоутворень та мінералогічного складу. Таким чином, модифікація розчину сульфатних і сульфоалюмінатних фаз вуглецевими нанотрубками (ВНТ) викликає зменшення коефіцієнта лінійного розширення і підвищення коефіцієнта розсіювання гама-променів на 30–40 % за рахунок високої питомої поверхні ВНТ (80–120 м<sup>2</sup>/г). Експерементально розроблено оптимальний розчин такого складу: глиноземистий цемент, гіпс, BaSO<sub>4</sub>, нанотрубки. Установлено, що цей розчин має на 10–15 % більший вміст води, що пов’язано із формуванням у процесі тужавлення і твердіння етрингіту. Як наслідок збільшилася середньоарифметична кількість хімічно зв’язаної вологи, що вплинула на зміну лінійного коефіцієнта послаблення іонізуючого випромінювання покриття на 0,0088–0,009 см<sup>-1</sup>. Загальний коефіцієнт може досягти 0,354 см<sup>-1</sup>. Такі результати спричинюють зменшення еквівалентної товщини (14,6 мм) радіаційнозахисного шару на 1–1,5 мм.</p> В. М. Дерев’янко Г. М. Гришко О. В. Ватажишин Авторське право (c) 2023 Дерев’янко В. М., Гришко Г. М., Ватажишин О. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 71 76 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.71.972 ДИЗАЙН ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНИХ СПОРУД У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288664 <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><em>.</em> Висвітлено одну з найактуальніших проблем сьогодення – захист дітей в закладах освіти. Проаналізовано основні вимоги чинної законодавчої та нормативної документації щодо захисту дітей в закладах дошкільної освіти під час воєнних дій; рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій; основні положення концепції безпеки закладів освіти, а також норми, що встановлюють вимоги до проєктування та будівництва нових і реконструкції наявних будівель закладів дошкільної освіти. <strong><em>Мета дослідження</em></strong> – розроблення пропозицій щодо дизайну захищених приміщень у дитячих дошкільних закладах, які забезпечать максимально можливу в цих умовах безпеку, фізичну та психологічну комфортність перебування в захищеному просторі. Детально розглянуто основні аспекти щодо дизайну приміщень у дитячих дошкільних закладах. Одне з найважливіших завдань облаштування укриття в дитячому дошкільному закладі – це забезпечення візуального комфорту, з урахуванням факторів, які можуть зменшити стрес і почуття тривоги у дітей. Основне приміщення укриття повинно мати зону відпочинку з дитячими ліжками, ігрову зону – килим з іграшками, зону для занять зі столиками й стільцями. Комфортність перебування в захищеному просторі може бути забезпечена засобами дизайну інтер’єрів, шляхом використання відповідних кольорів, м'якого освітлення та відповідного декору. На наш погляд, одним із головних елементів дизайну укриття має бути настінний розпис, що має підбадьорити, відвернути увагу від стресової ситуації. Розроблено пропозиції щодо дизайну захищених приміщень у дитячих дошкільних закладах, які забезпечать максимально можливу в цих умовах безпеку, фізичну та психологічну комфортність перебування в захищеному просторі. Запропоновано рекомендації щодо обладнання та варіанти стінопису в основних приміщеннях укриття. Зокрема, стінопис із нерозмальованою частиною для багаторазового використання як розмальовки кольоровою крейдою або маркерами та стінопис як настінний ігровий майданчик. <strong><em>Результати досліджень</em></strong> можуть бути використані на практиці для влаштування укриття в дитячих дошкільних закладах.</p> Т. В. Жидкова Н. А. Пилипенко Авторське право (c) 2023 Жидкова Т. В., Пилипенко Н. А. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 77 84 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.77.973 ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ СВІТЛОТЕХНІКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288666 <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong>. Проведено аналіз стану освітлення виробничих приміщень, що відіграє важливу роль у попередженні виробничого травматизму. Розглянуто питання енергозбереження та енергоефективності, які для України на сьогодні важливіші, ніж будь-коли. Показано, що максимального потенціалу із заощадження енергоресурсів можна досягти шляхом нарощування темпів виробництва найбільш прогресивних різновидів <a href="https://5watt.ua/uk/svitylnyky-176">світильників</a>, припинення виготовлення морально та технічно застарілих типів освітлювальних приладів, а також завдяки банальному приверненню уваги населення до питання використання нових та економічних джерел світла. Також показано, що важливими перешкодами для інноваційного розвитку вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі є проблеми технічного переоснащення виробництва, недосконалість традиційних підходів, методологічних та організаційних навичок інноваційної діяльності, а також такі технічні фактори, як зношеність основних фондів, відсутність методичного забезпечення планування технічного переоснащення виробництва. Потавлено основні задачі, які допоможуть вирішити проблеми нераціонального використання електроенергії. <strong><em>Мета. </em></strong>Забезпечення фундаментальної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких знань для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру в галузі світлотехніки, добору, проектування та розрахунків освітлення виробничих приміщень та знань техніки безпеки під час використання того чи іншого виду освітлювальних приладів у різного характеру приміщеннях.<strong><em> Висновок. </em></strong>Вивчаючи питання, пов’язані з підбором тих чи інших освітлювальних приладів для виробництва, потрібно знати основні вимоги щодо промислового освітлення. Щодо <strong>безпеки у використанні</strong> необхідно знати, що промислові світильники на світлодіодах забезпечуються ефективними системами відведення тепла, що робить їх пожежобезпечними.</p> Г. С. Калда В. В. Шевеля К. А. Рибалка I. Пєгдонь Авторське право (c) 2023 Калда Г. С., Шевеля В. В., Рибалка К. А., Пєгдонь І. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 85 90 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.85.974 МОДЕЛІ МАСОВОЇ ОЦІНКИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288667 <p>Індивідуальна оцінка нерухомості – це традиційний підхід, який передбачає проведення певних оціночних процедур для кожного об'єкта оцінки. Саме така оцінка забезпечує найбільшу точність визначення вартості. Та, на жаль, ця методика непридатна для оцінення одночасно великої кількості об’єктів нерухомості, наприклад, із метою оподаткування. В таких випадках альтернативою стає масова оцінка, методика якої дозволяє виконувати таку роботу. Вона заснована на автоматизованій обробці за певними моделями великого обсягу даних про об’єкти нерухомості, про ринок нерухомості, містобудівні умови, географічні характеристики та інші фактори, що впливають на вартість нерухомості. Масова оцінка широко застосовується у світі, визначалась Міжнародними стандартами оцінки, але, на жаль, не сприймається фахівцями, яких залучає наша влада до розроблення методик та порядків оцінювання в Україні з мотивацією відсутності необхідних даних. <strong><em>Мета роботи</em></strong> – довести можливість та доцільність застосування масової оцінки нерухомості включно із земельними ділянками з метою оподаткування на основі розроблення моделей відповідно до умов національного ринку. Це включає аналіз ринку та нерухомості, визначення необхідних критеріїв оцінки, розробку моделей для визначення вартості об'єктів нерухомості. <strong><em>Методика</em>. </strong>Застосовано методологію статистичного аналізу, а саме метод кореляційно-регресійного аналізу та метод паралельних перетинів для масової оцінки житлової нерухомості в одному з районів м. Дніпро. <strong><em>Наукова новизна.</em> </strong>Розроблено моделі масової оцінки житлової нерухомості з метою оподаткування на основі виконаного аналізу впливовості факторів її цінності, які реалізовані у Соборному районі м. Дніпро. <strong><em>Практична значимість</em>. </strong>Внесення до державного реєстру нерухомості даних про оціночну вартість за результатами масової оцінки вирішує низку важливих економічних, управлінських та правових проблем, а саме відкриває шлях до застосування адвалорної системи оподаткування для справедливого нарахування податків та сплати до бюджету, інших обов’язкових платежів, підвищує стабільність банківської системи, яка неодноразово потерпала від неналежної оцінки застави нерухомості, забезпечує фінансовий облік даних для визначення справедливої вартості під час переоцінки активів, сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень у бізнесі, забезпечує ефективне використання нерухомості у суспільстві та може застосовуватися з іншою метою у разі відкритого доступу до цієї інформації реєстру відповідно до досвіду провідних країн світу. <strong><em>Результати.</em> </strong>Розроблено та апробовано моделі масової оцінки житлової нерухомості з метою оподаткування на основі методів статистичного аналізу та визначених за результатами дослідження критеріїв цінності. Отримані результати тестування моделей дають підстави до розроблення методики, яка дозволяє отримати логічно зрозумілі результати та може бути запроваджена у практичне використання як із метою оподаткування, так і в різних інших цілях.</p> Ю. О. Кірічек Є. О. Ландо К. К. Бєлєва Авторське право (c) 2023 Кірічек Ю. О., Ландо Є. О., Бєлєва К. К. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 91 100 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.91.975 ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА РОБІТ ІЗ ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288668 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Процес урбанізації поступово зумовлює розширення меж міст за рахунок нового будівництва. Через забудову розташовані колись на околицях міст будівлі промислових підприємств поступово опинились у густо заселених районах. Таке місцерозташування стало обмежувати їх функціональну придатність. Це пов’язано зокрема з екологічними та санітарними нормами. Крім того, через зміни економічного способу виробництва багато підприємств перестали бути конкурентоспроможними. Витрачати ресурси на їх модернізацію через розташування в міській обмежувальній забудові не завжди раціонально. Тому велика частина промислових підприємств, розташованих у містах, закривається. З точки зору бізнесу, реконструкція промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення (ревіталізація) – це ефективний інструмент управління нерухомістю, що дозволяє віднайти ефективні способи функціонування колишніх промислових підприємств шляхом залучення інвестицій. <strong><em>Мета статті</em></strong> – дослідження особливостей промислових будівель та робіт із їх реконструкції зі зміною функціонального призначення. <strong><em>Висновок.</em></strong> Інженерні комунікації та споруди технологічного й інженерного призначення підлягають частковому руйнуванню, заміні чи перенесенню. Конкретні рішення приймаються залежно від типу, призначення та технічного стану комунікацій чи споруд. Зважаючи на специфіку виконання робіт зі знесення чи модернізації технологічних та інженерних споруд під час реконструкції промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення, необхідно провести подальші детальні дослідження технологічних особливостей таких процесів, що дозволить зменшити вплив комплексу робіт на ефективність процесу ревіталізації в цілому.</p> В. В. Ковальов А. П. Броневицький Є. І. Заяць Т. С. Кравчуновська А. Ф. Косолапов Авторське право (c) 2023 Ковальов В. В., Броневицький А. П., Заяць Є. І., Кравчуновська Т. С., Косолапов А. Ф. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 101 110 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.101.976 СУЧАСНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288670 <p>Сучасна українська кадрова документаційна система включає в себе пов’язані інформаційною єдністю комплекси (підсистеми, групи) документів: законодавчі акти, нормативну та нормативно-довідкову документацію, планову документацію, організаційно-правову документацію, персональну документацію, договірну документацію, розпорядчу документацію, облікову документацію, звітну та звітно-довідкову документацію. Найбільш широкі за видами, змістом, формою та обсягами комплекси організаційної, розпорядчої, персональної, договірної, первинної облікової та звітно-довідкової документації забезпечують реалізацію функцій кадрової служби кожного підприємства чи установи зокрема та менеджмент персоналу на державному рівні загалом.</p> К. А. Прокоф’єва О. М. Решетілова Авторське право (c) 2023 Прокоф’єва К. А., Решетілова О. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 111 117 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.111.977 ПОШУК РІШЕНЬ ЩОДО ПОДОЛАННЯ УРБАНІСТИЧНОЇ КРИЗИ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/288671 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Повномасштабний напад росії на Україну спричинив урбаністичну кризу, яка вплинула на всі аспекти життя, включаючи житлові умови, якість життя, екологію, безробіття та конкурентоспроможність міст. Питання про майбутнє міста – це питання про сенс міста. Розвиток міст постає ключовим елементом стабільності та зростання країни. <strong><em>Мета статті</em></strong> – аналіз проблем, що виникли внаслідок урбаністичної кризи, та пошук ефективних рішень для їх подолання. Розглянуто тенденції сучасного містобудування та обґрунтовано аспекти, на які потрібно звернути увагу під час проектування нових чи відбудови старих міст. <strong><em>Висновок</em></strong>. Зважаючи на вплив росії на урбаністику України та на її стан довоєнного часу, важко визначати долю міста, якщо навіть країна її не визначила. Потрібно звернути увагу на особливості кожного міста перед тим, як його відбудовувати. Концепція «комфортного міста» – варіант подолання кризи після повернення миру та незалежності.</p> О. В. Разумова Д. О. Оліфер А. Д. Димківська Авторське право (c) 2023 Разумова О. В., Оліфер Д. О., Димківська А. Д. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-08 2023-10-08 4 (016) 118 122 10.30838/J.BPSACEA.2312.290823.118.978