Український журнал будівництва та архітектури http://uajcea.pgasa.dp.ua/ <p><span lang="UK">Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія</span><span lang="UK"> КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772</span></p> <p><span lang="UK">Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України (категорія "Б").</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.</span></p> <p><em>Програмна мета та тематична спрямованість</em> — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.</p> <p><em>Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.</em></p> <p> </p> <p><strong>ISSN 2710-0367 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2710-0375 (Onlin)</strong></p> <p> </p> Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture uk-UA Український журнал будівництва та архітектури 2710-0367 <p><span style="font-weight: 400;">&lt;a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"&gt;&lt;img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https:/ /i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ця робота ліцензована за &lt;a rel="license" href="http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/"&gt;Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0&lt;/a&gt;.</span></p> БЕЗПЕКА ТА ІННОВАЦІЇ. ПРОТИРІЧЧЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗРОЗБІРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302402 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Інноваційний розвиток економіки по праву віднесено до найважливіших стратегічних завдань України на шляху до забезпечення національної безпеки та безпеки життєдіяльності громадян. Фактичний стан справ у питаннях упровадження інновації свідчить, що без створення в країні особливих умов для інноваційної діяльності ми ризикуємо перетворитися з індустріальної країни на сировинну та продовольчу базу для розвинутих країн світу. <strong><em>Мета статті – </em></strong>обґрунтування необхідності перегляду інноваційної політики держави на прикладі труднощів упровадження технології безрозбірної інженерії поверхонь тертя. <strong><em>Висновок. </em></strong>Уперше запропоновано термінологічний апарат енергоресурсного сервісу об’єктів техносфери, вперше запропоновано концептуальні засади інвестиційно- інноваційного законодавства, розкрито суть вітчизняної інноваційної «Технології безрозбірної інженерії поверхонь тертя», розкрито основні протиріччя упровадження інноваційних технологій в Україні, запропоновано шляхи до вирішення проблем впровадження інновацій на основі використання апаратного контролю працездатності машин і механізмів, актуалізації нормативної бази, оптимізації системи управління та оплати праці на підприємствах. Запропоновано рішення, корисні для зміцнення фундаменту національної, виробничої безпеки та економічної незалежності України, а також стимулювання ефективності праці в реальному секторі економіки.</p> А. С. Бєліков З. М. Мацук К. А. Крекнін В. В. Харченко Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Мацук З. М., Крекнін К. А., Харченко В. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-19 2024-04-19 1 (019) 7 16 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.7.1018 РИЗИКОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302403 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Стрімке розширення техносфери, неврівноважені геополітичні, екологічні та біологічні процеси сучасності вимагають від нас повного переосмислення, поглибленого розуміння і вивчення ризику в усіх без винятку сферах життєдіяльності та діяльності людини (людства). Війна, нетривіальні дії агресора ввимушено повертають нас до необхідності управління ризиком за реактивним принципом, не виключаючи при цьому необхідності застосування проактивного принципу управління, що ускладнює визначення пріоритетності попереджувальних заходів на кожному з етапів діяльності суб’єктів і об’єктів ризику, вимагає поєднувати зазначені принципи і знову й знов переосмислювати ризики з метою розроблення дієвих заходів позитивно-компенсаційного впливу. Фактичний стан захищеності людини (людства) свідчить, що без створення «науки про ризики», без створення відповідної навчальної дисципліни подальше ефективне і раціональне управління ризиком уже неможливе. <strong><em>Мета статті </em></strong>– обґрунтування необхідності введення нової навчальної дисципліни «Ризикологія безпеки» на інженерно-технічних спеціальностях вищих навчальних закладів України. <strong><em>Висновок.</em></strong> Уперше «синтезовано» концептуальне поняття «ризикологія безпеки». Обґрунтовано потребу викладання у закладах вищої освіти нової навчальної дисципліни «Ризикологія безпеки». Запропоновано під час викладання зазначеної дисципліни формувати у здобувачів поглиблені компетентності з питань ідентифікації, аналізу, оцінки та компенсації (балансування) ризику з урахуванням видів та особливостей діяльності суб’єктів і об’єктів ризику. Визначено потребу усіх галузей економіки у фахівцях із сучасними знаннями ризикології безпеки. Розпочато обговорення питань розвитку самостійної науки «Ризикологія безпеки».</p> А. С. Бєліков З. М. Мацук О. П. Тодоров В. В. Харченко Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Мацук З. М., Тодоров О. П., Харченко В. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-19 2024-04-19 1 (019) 17 25 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.17.1019 ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ З УРАХУВАННЯМ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302404 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Дослідження доводять, що існуючі методи визначення розповсюдження інтенсивності теплового випромінювання не враховують вплив забруднення повітря, що не дозволяє в повній мірі оцінити вплив опромінювання на робочих місцях за допомогою номограм й формул, які містять значні спрощення. Це має місце через прийняття ряду спрощень стосовно численних взаємозалежних параметрів, зокрема розміри люків та температури всередині печей тощо. При цьому виникає необхідність вимірювань інтенсивності теплового опромінення на відстанях 5−10&nbsp;м та ін. <strong><em>Мета статті − </em></strong>запропонувати концепцію експериментальної методики оцінки інтенсивності теплового випромінювання з урахуванням забруднення повітряного середовища при дослідження інтенсивності опромінення працівника на робочих місцях. Водночас, для вирішення задач теплозахисту працівників потрібні фактичні дані вимірів рівнів терморадіаційного навантаження на кожному робочому місці при реальних умовах робочого простору. <strong><em>Висновок. </em></strong>Запропоновано новий підхід оцінки інтенсивності теплового випромінювання на робочих місцях з урахуванням забрудненості повітряного середовища. Важливою характеристикою є склад газового середовища, оскільки його домішки можуть спотворювати розподіл променевої енергії через інтерференційні та дифракційні ефекти, що необхідно враховувати для оптимізації мікроклімату. Присутність пилових часток ускладнює прямолінійний перенос тепла через розсіювання та сцинтиляцію променів, що потребує удосконалення моделей. Турбулентність, домішки та неоднорідність атмосфери є важливими факторами, які необхідно детальніше дослідити та врахувати при моделюванні процесів переносу тепла. Сцинтиляція впливає на якість передачі випромінювання, що вимагає подальшого вивчення цього явища. Локальні особливості складу атмосфери потребують розробки моделей з урахуванням цих варіацій. Отримані експериментальні дані дозволять підвищити точність моделювання та поліпшити умови праці. Для отримання достовірної інформації необхідно подальше вдосконалення методик вимірювань.</p> А. С. Бєліков Ю. Е. Стрежекуров В. А. Шаломов С. Ю. Рагімов Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Стрежекуров Ю. Е., Шаломов В. А., Рагімов С. Ю. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-19 2024-04-19 1 (019) 26 32 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.26.1020 РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ТЕПЛОВИМ НАПРУЖЕННЯМ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302406 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Розглядається дослідження умов праці із підвищеним тепловим напруженням: спровоковані шкідливими умовами праці захворювання мають достатньо довгий інкубаційний період, тому їх прояв не завжди легко своєчасно розпізнати і виникають труднощі у встановленні першопричини професійного захворювання. <strong><em>Мета </em></strong>– розроблення і впровадження методики оцінювання ризиків з урахуванням спільної дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів та закономірностей зниження їх інтенсивності з відстанню від джерела. <strong><em>Методика.</em></strong> Вплив на здоров’я робітника професійних та різнорідних виробничих факторів з урахуванням часу дії та впливу їх спільної дії у кількісній формі може бути досить об’єктивно оцінений на основі закону Вебера–Фехнера через розрахунок інтегрального показника – потенційного ризику. Застосовано структурний аналіз для визначення структури та причин виникнення професійних захворювань. Проведено кореляційний аналіз для з’ясування характеру зв’язків між рівнями впливу факторів виробничого середовища для оцінювання умов та характеру праці робітників, на робочих місцях яких установлено підвищене теплове напруження. Для обробки даних застосовано імовірнісно-статистичні методи – для визначення алгоритму перетворення параметрів середовища на показник виробничого ризику для працівників із шкідливими умовами праці. Розроблення моделі визначення зон перетворення професійного ризику через взаємний вплив на виробничий ризик оброблення результатів досліджень вимагали застосування методів формалізації. Використано програмну систему формування агрегованих для багатовимірного аналізу інформації, яка дозволила побудувати тривимірну модель зміни значень показника виробничого ризику в просторі між робочими місцями робітників у зварювальному відділенні. <strong><em>Наукова новизна.</em></strong> Ризик-орієнтований підхід із застосуванням методів оцінення професійного і виробничого ризику для робочих місць електрозварників дозволяє врахувати шкоду організму працівника з боку чинників виробничого середовища. Встановлені закономірності дозволяють визначити зони перетворення професійного ризику через взаємний вплив на виробничий ризик, що стало обґрунтуванням заходів щодо зниження травматизму і професійних захворювань. <strong><em>Практична значимість.</em></strong> На прикладі умов праці на робочих місцях електрозварників розроблено та апробовано методику оцінювання ризиків з урахуванням спільної дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів та закономірностей зниження їх інтенсивності з відстанню від джерела. Наведений ризик-орієнтований підхід дозволяє виконати всі вимоги та рекомендації, викладені в <br>ISO 45001: його застосування до умов праці робітників гарячих професій (зварників) дозволяє провести кількісну оцінку професійного і виробничого ризику на їхніх РМ, зокрема, для підготовки до сертифікації за умовами ISO 45001. <strong><em>Висновки.</em></strong> Розроблено і впроваджено методику оцінювання ризиків на основі фундаментального закону Вебера–Фехнера для об’єктивної оцінки впливу на здоров’я робітника професійних та різнорідних виробничих факторів у кількісній формі через розрахунок інтегрального показника (потенційного ризику), яка дозволить оцінювати умови праці на робочих місцях та об’єктивно визначати клас умов праці.</p> А. С. Бєліков О. В. Третьяков Є. С. Григор’єва Б. К. Гармаш С. Ю. Рагімов Авторське право (c) 2024 Бєліков А. С., Третьяков О. В., Григор’єва Є. С., Гармаш Б. К., Рагімов С. Ю. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-20 2024-04-20 1 (019) 33 44 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.33.1021 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302425 <p>Розглянуто галузь, яка стосується організації управління проєктами девелопменту. Показано, девелопмент нерухомості має низку певних особливостей, які прямо впливають на діяльність девелопера й організацію управління девелопментом. Наявність цих особливостей створює унікальне середовище, в якому діє девелопер і яке зумовлює різні підходи, схеми, форми, моделі організації управління проєктами девелопменту. <strong><em>Мета роботи </em></strong>– сформувати системні уявлення про форми організації проєктів девелопменту. Для досягнення мети, формування цілісного уявлення про організаційні механізми управління проєктами девелопменту, розглянуто організаційне середовище, в якому діють проєктні групи і форми організації управління проєктами в девелоперських компаніях. Показано, в моделі життєвого цикла прєкту, організаційна схема управління проєктом може бути різною як на окремих фазах, так і для різних за концепцією і масштабом проєктів. Проаналізовано організацію управління на фазах життєвого циклу (ЖЦ) проєктів і організаційні структури компаній девелоперів на фазі будівництва. Показано, сучасні організації постійно спрямовують свої зусилля&nbsp; на вдосконалення (розвиток) організаційного середовища управління девелопментом і створення умов для успішної реалізації проєктів. Тому, окрім цінності створених ними нових матеріальних активів, група управління проєктом (ГУП) додає (створює) цінність унікального організаційного середовища. Показано підхід до оцінення спільної роботи команди проєкту. Розвинуте організаційне середовище, безумовно, представляє цінність, яку девелопер додатково отримує разом із новими об'єктами девелопменту. <strong><em>За</em></strong><strong><em>вдання</em></strong> – розглянути організацію діяльності груп управління проєктами (ГУП) девелопменту; організаційні форми управління проєкту девелопменту; організацію управління проєктом девелопменту на фазі будівництва як найбільш вагомим та організаційні схеми девелоперських компаній. <strong><em>Результати дослідження</em></strong> – сформовано системне уявлення про організацію управління проєктами девелопменту. Проаналізовано можливі форми організації проєктів девелопмента та елементи організаційного середовища компанії.</p> А. І. Білоконь Л. В. Кислиця Авторське право (c) 2024 Білоконь А. І., Кислиця Л. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-20 2024-04-20 1 (019) 45 55 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.45.1022 ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ У ВИПАДКУ МЕТАЛЬНОЇ ДІЇ УЛАМКІВ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302444 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Розглядається задача оцінювання ризику ураження нафтосховища уламками у разі вибуху дрона. Здійснюється аналіз величини швидкості руху уламка та ефективності використання захисної перешкоди для зупинення руху уламка в напрямі нафтосховища. <strong><em>Мета роботи</em> </strong>– оцінення ризику ураження стінки нафтосховища та ефективності використання захисної перешкоди від метальної дії уламків від вибуху дрона. <strong><em>Методика.</em></strong> Для аналізу ризику ураження нафтосховища при розльоті уламків дрона використовується чисельна модель, що базується на інтегруванні рівняння руху матеріальної точки та емпіричної моделі, що дозволяє визначити швидкість уламка після проходження тіла захисної перешкоди. Побудована чисельна модель враховує початкову швидкість уламка, розмір уламка, напрям руху уламка, висоту викиду уламка. На базі даної чисельної моделі створено комп’ютерний код для проведення обчислювального експерименту. <strong><em>Наукова новизна</em><em>.</em></strong> Розроблено ефективну математичну модель для аналізу ризику ураження нафтосховища від метальної дії уламків, що утворюються від вибуху дрона. Модель дозволяє визначити ефективність використання перешкоди для захисту нафтосховища від метальної дії уламків. <strong><em>Практична значущість.</em></strong> Розроблено комп’ютерний код для розрахунку динаміки руху уламків у повітрі, що утворюються від вибуху дрона. Використання цього коду дозволяє підібрати раціональні розміри захисної перешкоди на промисловому майданчику для захисту нафтосховища від ураження. <strong><em>Висновки.</em> </strong>Розроблено ефективний інструмент аналізу ризику ураження нафтосховища від метальної дії уламків, що утворюються від вибуху дрона. Наведено результати обчислювальних експериментів.</p> М. М. Біляєв І. В. Калашніков О. В. Берлов В. А. Козачина О. А. Тимошенко Авторське право (c) 2024 Біляєв М. М., Калашніков І. В., Берлов О.В., Козачина В. А., Тимошенко О. А. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-20 2024-04-20 1 (019) 56 61 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.56.1023 МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ У СПОРУДАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302445 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Проектування систем очищення стічних вод – складний процес, що потребує використання спеціальних математичних моделей. Як правило, на етапі проектування споруд систем водовідведення використовуються емпіричні моделі, що дозволяють отримати лише «інтегральну» характеристику ефективності очищення стічних вод. Але в низці випадків важливо мати інформацію щодо просторового розподілу концентрації домішки в споруді. Для розв’язання даної задачі потрібно мати тривимірні математичні моделі. Наразі існує дефіцит таких моделей, тому створення тривимірних багатофакторних моделей для аналізу ефективності споруд систем водовідведення бачиться актуальним. <strong><em>Мета роботи</em> </strong>– розроблення тривимірної чисельної моделі для аналізу процесу масопереносу для визначення концентрації домішки у відстійнику. <strong><em>Методика.</em></strong> Аналіз концентраційних полів домішки у відстійнику здійснюється шляхом чисельного інтегрування тривимірного рівняння для потенціалу швидкості та тривимірного рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки. Для чисельного інтегрування рівняння Лапласа для потенціалу швидкості застосовується змінно-трикутний метод та метод Лібмана. Для чисельного інтегрування тривимірного рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки використовуються скінченорізницеві схеми розщеплення. <strong><em>Наукова новизна</em><em>.</em></strong> Створено динамічну багатофакторну чисельна модель для аналізу процесу масопереносу домішки у відстійнику шляхом обчислювального експерименту. <strong><em>Практична значущість.</em></strong> Побудована багатофакторна чисельна модель дає можливість аналізувати ефективність очищення стічних вод у відстійниках, що мають складну геометричну форму та не можуть бути розраховані на базі існуючих інженерних методик. <strong><em>Висновки.</em> </strong>На базі розробленої тривимірної чисельної моделі створено комп’ютерний код, що дозволяє оперативно отримати інформацію про розподіл концентрації домішки у відстійнику.</p> М. М. Біляєв А. С. Коваленко Р. П. Побєдьонний М. В. Чирва Авторське право (c) 2024 Біляєв М. М., Коваленко А. С., Побєдьонний Р. П., Чирва М. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-20 2024-04-20 1 (019) 62 68 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.62.1024 ПЕРІОДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/301849 <p>Оцінювання технічного стану конструкцій виконується згідно з діючими нормами. Під час такого оцінювання застосовуються різні методи визначення фізико-механічних характеристик матеріалу конструкції. Зазвичай виконується однократне вимірювання, але в окремих випадках необхідно встановити спостереження для визначення поведінки помічених дефектів. Особливої уваги потребують будівлі, які певний час не експлуатувались, а заходи щодо консервації конструкцій не були вжиті. Оскільки умови формування та твердіння бетону у зразках під час встановлення тарувальних залежностей та в конструкції, що експлуатується, різні, чинні методики неруйнівного контролю не достатньо адекватно відображають властивості бетону конструкції. Досвід використання ультразвукових приладів та власні дослідження з метою удосконалення ультразвукового методу дозволили рекомендувати обмежити область застосування цього методу періодичним контролем, оскільки таким чином достатньо легко та точно можна відстежувати відносні зміни в матеріалі конструкції. <strong><em>Мета</em></strong> цієї роботи – перевірка дієвості удосконаленого методу проведення періодичного контролю властивостей бетону в умовах реального об’єкта. <strong><em>Виклад матеріалу</em></strong><strong>. </strong>Оцінено технічний стан конструкцій багатоповерхового будинку. В межах обстеження перевірено можливості модернізованої методики періодичного контролю властивостей бетону конструкцій під час їх експлуатації. До роботи залучено ультразвукові прилади за умови спеціальної підготовки місць проведення вимірювань. Продемонстровано підвищення точності визначення властивостей матеріалу. <strong><em>Висновок</em></strong><em>.</em> Розроблена методика періодичного контролю властивостей бетону конструкцій демонструє невисоку складність виконання робот та достатню надійність отриманих результатів, що дозволяє запропонувати її для застосування у визначенні технічного стану конструкцій, що експлуатуються.</p> В. В. Колохов В. В. Білик Т. В. Ткач Авторське право (c) 2024 Колохов В. В., Білик В. В., Ткач Т. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-12 2024-04-12 1 (019) 82 88 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.82.1027 ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ЖК «ПАНОРАМА» У м. ДНІПРО http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/301852 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Підвищення енергоефективності являє собою пріоритетний напрям як для держав Європейського союзу, так і для України, яка має чіткий та послідовний напрям розвитку згідно зі стратегіями Європейського зеленого курсу. Оскільки житлові будинки споживають великий відсоток виробленої електроенергії, підвищення енергоефективності будівель сприятиме збереженню енергії, а також енергетичній безпеці та незалежності від імпорту енергії. Значної економії споживання енергії можна досягти шляхом розроблення та впровадження систем управління енергоспоживанням для реалізації енергоефективного управління сучасними будівлями та використання «розумних» технологій в будівлях, що дозволять контролювати&nbsp; та оптимізувати енергоспоживання та сприятимуть раціональному використанню енергії. <strong><em>Мета статті</em></strong> – розроблення системи енергоменеджменту житлового комплексу «Панорама» у м. Дніпро. Робота виконана в рамках реалізації міжнародного проекту PRECEPT [1] програми HORIZON 2020. <strong><em>Висновки.</em></strong> Запропоновано систему енергоменеджменту житлового комплексу, яка заснована на моніторингу параметрів клімату та якості повітря. Система успішно введена в дію та у режимі реального часу отримує і обробляє зовнішні дані стосовно вартості енергії, метеоумов та інших параметрів, аналізує та накопичує дані, приймає необхідні рішення щодо енергоспоживання і надсилає результати споживачам та менеджерам будівлі з питань економії енергії або підвищення рівня комфорту.</p> О. М. Савицький В. А. Спиридоненков С. Г. Циганкова Авторське право (c) 2024 Савицький О. М., Спиридоненков В. А., Циганкова С. Г. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-12 2024-04-12 1 (019) 130 141 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.130.1033 РОЗРОБКА КОНЦЕПТУ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/301854 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> На сьогоднішній день основний спосіб контролю стану будівель та споруд –періодичне оцінювання технічного стану та моніторинг. Це важлива практика, яка гарантує надійність та безпеку експлуатації будівель і споруд та їх конструкцій, допомагаючи виявити та встановити явні і можливі причини появи дефектів та пошкоджень. Однак існуюча практика зберігання результатів обстежень та моніторингу найчастіше зводиться до записів у звітах на паперових носіях, що ускладнює аналіз із часом. Таким чином, виникає необхідність у створенні цифрової інформаційної системи, призначеної для обліку та зберігання результатів моніторингу будівель та споруд. Це дозволить зробити дані доступними та організованими для фахівців, спростивши аналіз та забезпечивши їх ефективне використання для прийняття рішень. Така система зможе значно підвищити безпеку та ефективність управління будівлями та спорудами. <strong><em>Мета</em></strong> <strong><em>роботи</em></strong> − розроблення &nbsp;архітектури бази даних для цифровізації інформації, пов’язаної з обстеженням та моніторингом технічного стану будівель та споруд. <strong><em>Висновки</em></strong><em>.</em> Створена структура бази даних дозволить зберігати інформацію про будівлі, їх власників, місцезнаходження, конструкції, виявлені в ході візуального та інструментального обстежень дефекти та пошкодження, а також організаційні та технічні заходи направлені на приведення конструкцій у нормальний технічний стан або зменшення впливу негативних факторів. Це сприятиме більш ефективному управлінню та допоможе підтримувати об’єкти нерухомості в працездатному стані, знижуючи ймовірність виникнення аварійних ситуацій.</p> С. В. Шатов С. В. Богаченко Авторське право (c) 2024 Шатов С. В., Богаченко С. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-12 2024-04-12 1 (019) 150 159 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.150.1035 ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ РУЙНУВАНЬ ЇХ НЕСНИХ КОНСТРУКЦІЙ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/302447 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Сьогоднішні реалії нашого буття показують, що проектування конструкцій будівель та споруд з урахуванням можливих локальних обвалів їх несних конструкцій стає все більш актуальною проблемою<strong>. </strong>Необхідність її виріщення – важлива складова у забезпеченні безпеки будівель і споруд за дії експлуатаційних та аварійних навантажень. Локальні руйнування трактуються як глобальний результат, який може спричинити руйнування усього каркаса або його значної частини та загибель людей. Особливість розрахунків на прогресуючий обвал будівель зі сталевим каркасом полягає в тому, що, на відміну від монолітного залізобетону, в сталевому каркасі вузли сполучення елементів виконуються, як правило, шарнірними і це може викликати переворення конструктивної схеми на геометрично змінну конструктивну схему. У цьому випадку руйнування конструкцій може відбуватися не через втрату міцності матеріалу, а за рахунок втрати несної здатності вузлів з’єднання конструкцій. <strong><em>Мета</em></strong><strong><em> статті</em></strong> – аналіз проблем, що виникають під час проектування (підсилення) конструкцій промислових будівель із сталевим каркасом, з урахуванням можливостей їх локальних руйнувань. <strong><em>Висновок. </em></strong>Розглянуто проблеми, які треба вирішувати під час проектування або реконструкції промислових будівель із сталевим каркасом, експлуатація яких може бути пов’язана з тими чи іншими локальними руйнуваннями несних конструкцій. Наводяться перспективні конструктивні шляхи ефективного вирішення цих проблем.</p> Є. А. Єгоров А. В. Радкевіч К. А. Ковтун Авторське право (c) 2024 Єгоров Є. А., Радкевіч А. В., Ковтун К. А. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-20 2024-04-20 1 (019) 69 74 10.30838/J.BPSACEA.2312.270224.69.1025