Український журнал будівництва та архітектури http://uajcea.pgasa.dp.ua/ <p><span lang="UK">Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія</span><span lang="UK"> КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772</span></p> <p><span lang="UK">Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України (категорія "Б").</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.</span></p> <p><em>Програмна мета та тематична спрямованість</em> — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.</p> <p><em>Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.</em></p> <p> </p> <p><strong>ISSN 2710-0367 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2710-0375 (Onlin)</strong></p> <p> </p> uk-UA <p><span style="font-weight: 400;">&lt;a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"&gt;&lt;img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https:/ /i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ця робота ліцензована за &lt;a rel="license" href="http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/"&gt;Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0&lt;/a&gt;.</span></p> mitomdnipro1997@gmail.com (Olena Anatoliivna Tymoshenko) mitomdnipro1997@gmail.com (Tymoshenko Olena) Mon, 25 Dec 2023 17:57:11 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ДО ПИТАННЯ РАДОНОВОЇ АКТИВНОСТІ ТЕКТОНІЧНИХ РОЗЛОМІВ РАЙОНУ РОЗМІЩЕННЯ АЕС «СИНОП» У ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294499 <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong><strong>.</strong> Наведено додаткове розширене обґрунтування застосування в районі майбутньої АЕС «Синоп», розташованої в Турецькій Республіці, інноваційної для даних умов методики виявлення ступеня активності тектонічних розломів ґрунтового утворення на основі комплексних вимірювань радону за допомогою універсальної оціночної шкали ПДАБА.<strong><em> Мета статті</em></strong> – сучасне оцінення радонової активності існуючих тектонічних розломів земної кори на основі архівних вимірювань ґрунтового радону, раніше виконаних у турецькій провінції Синоп.<strong> <em>Висновки.</em> </strong>Сучасний аналіз раніше отриманих результатів вимірювань радону трековим методом дозволив додатково оцінити ступінь активності радону існуючих тектонічних розломів району майбутньої АЕС. Пропонована методика оцінювання радонової активності тектонічних розломів земної кори передбачає підвищення безпеки під час будівництва та експлуатації майбутньої АЕС. Положення про застосування цієї методики в рамках моніторингу глибин земної кори на АЕС «Синоп» може бути закріплене в посадових інструкціях. Методика може бути використана і в рамках сейсмічного моніторингу інших майданчиків АЕС, особливо розташованих у зонах із підвищеною сейсмічністю.</p> <p>&nbsp;</p> В. Л. СЄДІН , В. Ю. УЛЬЯНОВ , В. А. ЗАГІЛЬСЬКИЙ , В. В. КОВБА , С. М. ГОРЛАЧ , В. В. БІЛИК Авторське право (c) 2023 Сєдін В. Л., Ульянов В. Ю., Загільський В. А., Ковба В. В., Горлач С. М., Білик В. В. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294499 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ГІБРИДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294509 <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong> Навденоі теоретичні дослідження методів оцінення показників якості електричних та гібридних автомобілів на етапі експлуатації. Важливі критерії оцінення показників якості таких автомобілів на етапі експлуатації – функціональна стійкість, екологічність, комфорт, технічні рішення та безпека руху. <strong><em>Мета роботи </em></strong>– підвищення ефективності оцінювання показників якості автомобіля шляхом їх кількісного оцінення на етапі експлуатації. <strong><em>Метод</em></strong> формування показника якості вирішує проблему перетворення багатокритеріальної задачі оцінки якості на однокритеріальну. <strong><em>Методика</em></strong> визначення індексу якості електричних та гібридних транспортних засобів дозволить підвищити екологічну безпеку автомобілів, яка може бути оцінена шляхом комплексного аналізу низки технічних та економічних проблем, включаючи закономірності утворення токсичних і канцерогенних речовин, техногенне забруднення атмосфери, дослідження паливних та екологічних показників двигунів та інші. Оцінення якості екологічної безпеки автомобіля можливо значно спростити, якщо за базову норму стандарту (Євро-6) взяти викид оксиду азоту (NO<sub>x</sub>) 0,06 г/км для бензинових і 0,08 г/км для дизельних двигунів, а витрати палива прийняти за мінімальні. Безпека автомобіля також характеризується гальмівними якостями, габаритами і наявністю додаткових опцій, які забезпечують безпечні умови роботи водія. За загальний показник активної безпеки прийнято коефіцієнт гальмування, а за пасивну безпеку – кількість зірок, отриманих у рейтингу безпеки EuroNCAP Європейської програми випробувань на пасивну безпеку серійних легкових автомобілів. <strong><em>Розроблено</em></strong> методику практичної реалізації дослідження на основі оцінки показника якості залежно від середньої швидкості руху автомобіля та сформульовано основні методичні положення. <strong><em>Висновок</em>.</strong> Установлено, що показник якості автомобіля суттєво залежить від умов експлуатації. Наведено поправкові коефіцієнти показника якості базових, гібридних та електромобілів залежно від умов їх експлуатації. Проведені дослідження та запропонований показник якості автомобіля надають своєчасну інформацію про особливості умов експлуатації, що створює необхідні умови та можливості для автовиробників щодо вдосконалення дизайну автомобіля, поліпшення іміджу бренду автомобіля та збільшення обсягів продажів. Зі збільшенням середньої швидкості автомобіля відбувається підвищення критерію комфортності для всіх типів автомобілів у 1,6–2 рази, критерій оцінки екологічної безпеки базових автомобілів знижується у 9–11 разів, а гібридних автомобілів. збільшується у 8–10 разів.</p> О. В. БАЖИНОВ , М. М. КРАВЦОВ Авторське право (c) 2023 Бажинов О. В., Кравцов М. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294509 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПІДТВЕРДЖУЮЧОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294517 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> У процесі аналізу динаміки функціонування складних технічних систем, які характеризуються певною архітектурою та взаємодією між собою компонентів системи, у більшості випадків виникають певні труднощі, пов’язані з описом загальносистемних&nbsp; питань. До кола таких питань, в першу чергу, можна віднести проблеми, які стосуються безпосередньої математичної формалізації загальної структури системи, організації взаємозв’язків між її елементами, взаємодії елементів системи з її зовнішнім середовищем, керування діяльністю її елементів тощо. В таких випадках найчастіше дослідники застосовують процедуру математичного моделювання. Разом із тим є досить велике коло явищ, для аналізу яких можливе застосування традиційного апарату математичного моделювання. У таких ситуаціях можливо застосування прийомів моделювання, які представляють модель у вигляді алгоритмічної програми для електронно-обчислювальної машини, так зване імітаційне моделювання. <strong><em>Мета дослідження −</em></strong> застосування імітаційного фізико-математичного моделювання методом підтверджуючого факторного аналізу для дослідження складних технічних процесів.<strong><em> Висновок. </em></strong>Досліджено взаємозв’язок між параметрами режиму лазерного зварювання та морфологічними критеріями структурного стану низьковуглецевої низьколегованої сталі 09Г2С із застосуванням математичного апарату імітаційного моделювання, а саме підтверджуючого факторного аналізу. Методику підтверджуючого факторного реалізовано у вигляді діаграми шляхів, а саме графічної інтерпретації взаємозв’язку між критеріями структурного стану та параметрами лазерного зварювання. Як критерії морфології структурного стану використано відсотковий вміст та геометричні розміри основних структурних складових фериту та перліту, як параметри зварювання − геометричні розміри ділянок зварного з’єднання. Адекватність отриманої моделі підтверджено шляхом побудови імовірнісного графіка нормалізованих залишків згідно з квазіньютонівським методом залишків.</p> О. В. БЕКЕТОВ , Д. В. ЛАУХІН , Ю. С. СЛУПСЬКА , О. М. РАКАЄВ , Ю. С. БЛІНОВ Авторське право (c) 2023 Бекетов О. В., Лаухін Д. В., Слупська Ю. С., Ракаєв О. М., Блінов Ю. С. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294517 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294519 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Дослідження функціонування багатокомпонентних систем можливе із застосуванням статистичних імітаційних моделей. На відміну від традиційного математичного моделювання, для побудови зазначеного типу моделей не є необхідним отримання математичної формалізації взаємозв’язку між параметрами в тій або іншій формі. Основна умова − спроможність моделі відтворювати явища, які моделюються, із збереженням їх логічної та часової послідовності та фізичного сенсу. Один із найпоширеніших методів статистичного імітаційного моделювання є метод статистичних випробувань − метод Монте-Карло. Основа цього методу − багаторазове застосування генератора випадкових чисел для моделювання динаміки процесів, які відбуваються у системі. На підставі отриманих ітерацій розраховуються статистичні критерії оцінки отриманих результатів, що дає змогу провести попередній аналіз фізичних процесів, які досліджуються, і зробити висновки щодо взаємозв’язку між параметрами, включеними до моделі. Таким чином, враховуючи загальні принципи побудови імітаційних моделей подібного типу, доцільно їх застосовувати для дослідження низки задач прикладного матеріалознавства, наприклад, для опису впливу зовнішніх чинників на структурний стан матеріалу. <strong><em>Мета роботи −</em></strong> застосування статистичного імітаційного моделювання методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) для дослідження фізичних процесів, які відбуваються в складних системах.<strong><em> Висновок. </em></strong>Із застосуванням методу Монте-Карло отримано імітаційну модель взаємозв’язку між технологічними режимами зварювання та параметрами структурного стану низьковуглецевої низьколегованої сталі 09Г2С. Отриману імітаційну модель наведено у вигляді матриці, яка містить результати статистичних випробувань. Аналіз отриманих статистичних показників дозволив здійснити попередній аналіз взаємозв’язку між технологічними режимами зварювання та відповідним структурним станом низьковуглецевої низьколегованої сталі 09Г2С. Попереднє оцінювання отриманої імітаційної моделі здійснювали шляхом аналізу активних обмежень типу нерівностей. Проведений комплекс досліджень довів адекватність отриманих даних.</p> О. В. БЕКЕТОВ, Д. В. ЛАУХІН, Ю. С. СЛУПСЬКА, О. М. РАКАЄВ, К. Є. ПРИХНО Авторське право (c) 2023 Бекетов О. В., Лаухін Д. В., Слупська Ю. С., Ракаєв О. М., Прихно К. Є. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294519 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ І КОНТРОЛЮ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294522 <p><strong>Постановка проблеми. </strong>Сучасне геотехнічне виробництво або підземна споруда, що використовується як військово-промисловий об’єкт, повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів з управління ризиками, які складають основу безпечного та ефективного управління. Впровадження ефективного управління ризиками сприяє підвищенню якості прийняття рішень, а також позитивно діє на благо підприємства та суспільства в цілому. <strong>Мета дослідження – </strong>вдосконалення методу визначення ризиків втрати стійкості гірничих виробок та інших підземних споруд з урахуванням мінливості фізико-механічних властивостей гірських порід.<strong> Методика – </strong>застосування системного підходу в аналітичних дослідженнях літературних джерел, систематизація сучасних підходів і методів у визначенні ризиків у системі безпеки життєдіяльності, обробка статистичними методами, використання теорії ймовірності. <strong>Результати</strong>. За результатами натурних досліджень підземної виробки шахти «Ювілейна» ВСП «ШУ Першотравенське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» побудовано графіки деформацій покрівлі, визначено зміщення, отримано залежності та виконано ідентифікацію ризиків руйнування підземної виробки. <strong>Наукова новизна.</strong> Вперше запропоновано використання розкиду параметрів за їх стандартним відхиленням при ідентифікації ризику втрати стійкості підземної виробки.<strong> Практична значимість. </strong>Запропоновано методику з ідентифікації та прогнозу геомеханічних параметрів для ризик-орієнтованої системи контролю стійкості породного масиву для забезпечення безпеки під час використання розробок як оборонно-промислових комплексів.</p> А. С. БЄЛІКОВ , О. А. СЛАЩОВА , О. П. КОГТЄВА , О. А. ЯЛАНСЬКИЙ Авторське право (c) 2023 Бєліков А. С., Слащова О. А., Когтєва О. П., Яланський О. А. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294522 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ ТА ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294660 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Аналізом досліджень установлено, що основна причина травматизму на підприємствах вугільної, хімічної, будівельної та ін. промисловості полягає у фізичному зносі технологічного обладнання, машин і механізмів, які не відповідають вимогам безпеки. Велика частка виробничого та невиробничого травматизму зі смертельними наслідками припадає на зношення конструкцій будівель і споруд, які перебувають в аварійному стані. Причиною травматизму найчастіше стає порушення працівниками підприємств вимог безпеки, охорони праці та санітарно-гігієнічних умов праці. Пожежна небезпека показує, що відчутний матеріальний збиток економіці в усьому світі завдають пожежі, значно ускладнюючи екологічну обстановку, наражаючи на небезпеку життя людей. Так, в Україні щороку виникає понад 50 тис. пожеж, у яких гинуть люди, а матеріальні збитки перевищують сотні мільйонів гривень, побічні збитки у 20 разів більші. Аналіз показав, що значна частина нещасних випадків трапляються з працівниками, які виконують одноразові роботи та прийняті на роботу не за трудовим договором, а за договором підряду. В Україні щодня на виробництві травмується в середньому 140–80 осіб, з них 20 стають інвалідами, 4–5 осіб вмирають.<strong> <em>Мета статті</em></strong> – дослідження причин та наслідків порушень вимог нормативних та законодавчих актів безпеки, які призводять до травматизму та загибелі людей. <strong><em>Висновок.</em> </strong>З’ясовано, що значна частина травмування та загибелі людей пов’язана з експлуатацією та утриманням будівель і споруд, порушенням власниками підприємств нормативних та законодавчих актів з питань охорони праці, безпеки та санітарно-гігієнічних умов праці. Також на підприємствах України проводиться робота на зношеному технологічному обладнанні, що спричинює тяжкі наслідки у вигляді смертельного травмування.</p> А. С. БЄЛІКОВ, О. П. ТОДОРОВ , О. В. ШИБА , В. М. ЖУРБЕНКО Авторське право (c) 2023 Бєліков А. С., Тодоров О. П., Шиба О. В., Журбенко В. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294660 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЛАСТИФІКАТОРІВ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН СИСТЕМИ СаО – Al2O3 – SO3 – H2O http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294669 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> До складу сучасних бетонів і розчинів входять поверхнево-активні речовини, які регулюють процеси гідратації, структуроутворення і, відповідно, властивості штучного каменю. Один із видів поверхнево-активних речовин – це пластифікатори, основне призначенням яких – зменшення водопотреби. Розглядаючи їх вплив, можна відмітити більш широкий спектр зміни властивостей розчинів і бетонів. Особливо слід звернути увагу в цьому плані на алюмінатні, сульфатні і сульфоалюмінатні в’яжучі речовини. Тому розроблення композиційних в’яжучих речовин системи СаО – Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – SO<sub>3</sub> – H<sub>2</sub>O на основі глиноземистого цементу і гіпсу з використанням пластифікаторів потребує досліджень у цьому напрямку. <strong><em>Мета стат</em></strong><strong><em>т</em></strong><strong><em>і</em></strong> – дослідити вплив пластифікаторів на технологічні та основні фізико-механічні властивості глиноземистого цементу, композитів на його основі. <strong><em>Висновки</em></strong><em>.</em> Отримано комплекс експериментально-статистичних моделей наномодифікованих композицій на основі глиноземистого цементу та гіпсу, що&nbsp; дають можливість визначення впливу вхідних факторів на зростання основних фізико-механічних властивостей. Дослідженнями встановлено співвідношення базових компонентів композиту на основі 70&nbsp;% глиноземистого цементу, 30&nbsp;% гіпсу і пластифікатора Sika VG Sika = 0,10 ÷ 0,40; глиноземистий цемент = 69,72 ÷ 69,93; гіпс = 29,88 ÷ 29,97. Згідно з технологією виготовлення зменшено кількість компонентів до мінімуму й отримано систему в’яжуче – заповнювач – пластифікатор. З економічної сторони залежно від вимог замовника можна регулювати витрату глиноземистого цементу та гіпсової в’яжучої речовини в межах приблизно 10 %.</p> В. М. ДЕРЕВ’ЯНКО , Г. М. ГРИШКО , Т. М. ДУБОВ Авторське право (c) 2023 Дерев’янко В. М., Гришко Г. М., Дубов Т. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294669 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 КОНТРОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294686 <p><strong><em>Постановка проблеми. </em></strong>Точність і достовірність вихідного статистичного матеріалу – найважливіше завдання статистичного спостереження. Навіть за гарної організації спостережень або проведення експерименту з тих чи інших причин можуть виявитися неточності, похибки, тобто помилки реєстрації. Аналіз існуючого способу контролю інформації показує, що він занадто складний, використовує різні критерії залежно від обсягу вибірки, критичні значення критеріїв обираються з таблиць, розрахунок критеріїв виконується за формулами та статистичними функціями майстра функцій Excel. <strong><em>Мета статті</em>&nbsp;– </strong>розроблення способу контролю інформації на основі дисперсійного аналізу даних спостережень. <strong><em>Результати.</em></strong> Створено єдину база даних об’єктів-аналогів. Для коректного створення об'єднаної бази даних потрібно бути впевненим, що об’єднані дані належать до однієї генеральної сукупності. Складність проведення дисперсійного аналізу залежить від обсягу вибірок. Якщо об’єднуються кілька вибірок одного обсягу, легко перевірити їх однорідність за допомогою інструменту «Однофакторний дисперсійний аналіз», у вихідній інформації якого видаються розрахункове і критичне значення <em>F</em>-критерію Фішера. На прикладах показано, що за допомогою дисперсійного аналізу можна встановити не тільки однорідність вибірок, а і причину її порушення. Створено спосіб дисперсійного аналізу однорідності вибірок різного обсягу за допомогою інструменту «Описова статистика» пакета аналізу. Виконанj перевіркe адекватності моделі регресії активного експерименту. План експерименту визначає точність моделі регресії. У факторному просторі обирається деяка точка і розглядається безліч точок її околиці. У цій околиці проводиться експеримент, на основі якого будується перша модель. Головна вимога до моделі – здатність передбачати напрямок подальших дослідів із необхідною точністю. І точність цього передбачення в усіх напрямах пошуку повинна бути однаковою. Модель, що задовольняє таку вимогу, називається адекватною. Перевірка здійсненності цієї умови називається аналізом адекватності моделі. У процесі проведення експерименту необхідно переконатися, що вимірювані значення відгуку належать до однієї генеральної сукупності і технологічний процес не вимагає регулювання. Для цього здійснюються паралельні досліди. Після проведення чотирьох дослідів за матрицею планування експерименту необхідно переконатися в однорідності отриманих вибірок відгуку та можливості відтворюваності дослідів. <strong><em>Висновки</em></strong>. Виконані розрахунки доказують, що: існуючий спосіб контролю інформації занадто складний та має суттєві недоліки – використовуються різні критерії залежно від обсягу вибірки, критичні значення критеріїв обираються з таблиць, розрахунок критеріїв виконується за формулами та статистичними функціями майстра функцій Excel; спосіб контролю інформації на основі дисперсійного аналізу не має цих недоліків і є універсальним, тому що існує один критерій для малих і великих вибірок, розрахункове і критичне значення <em>F</em>-критерію видаються у вихідній інформації інструменту «Однофакторний дисперсійний аналіз», його можна використовувати для створення єдиної бази даних об’єктів-аналогів та перевірки адекватності моделі регресії активного експерименту.</p> Н. М. ЄРШОВА Авторське право (c) 2023 Єршова Н. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294686 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ НА ОСНОВІ АПРОКСИМАЦІЇ ТА ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294688 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Найскладніше питання у створенні статистичних моделей – це вибір математичної форми зв’язку, тобто аналітичної функції, яка пов’язує елементи системи, що вивчається. Форма рівняння зв'язку встановлюється на основі теоретичних, технологічних міркувань або інтуїції. Коли заздалегідь важко уявити залежність, будують кореляційне поле точок для двох ознак, за розташуванням яких на площині судять про напрям дії і форму зв’язку. Для глибокого і всебічного вивчення статистичних зв’язків використовуються поняття «кореляція» та «регресія». Завдання кореляційного аналізу – встановлення напряму дії та виду форми зв’язку. Завдання регресійного аналізу – побудова математичної моделі регресії у вигляді залежності середнього значення результативної ознаки від факторних ознак. Параметри моделі регресії повинні бути підібрані таким чином, щоб крива, побудована за моделлю, проходила між точками і розташовувалася як можна ближче до всіх точок кореляційного поля, тобто проходила практично через його центр. <strong><em>Мета статті </em></strong>– створення моделі регресії на основі апроксимації, кореляції та дисперсійного аналізу даних спостережень.<em> <strong>Результати. </strong></em>Виконано апроксимацію даних багатовимірних вибірок активного і пасивного експериментів, отримано апроксимуючі функції і на їх основі моделі регресії в загальному вигляді. На конкретних прикладах установлено зв’язок між факторними ознаками, обрано факторну ознаку, що найбільш значуща за тіснотою зв'язку з результативною ознакою, отримано придатну для прогнозування багатовимірну модель регресії. Виконано багатофакторний дисперсійний аналіз даних активного експерименту на прикладі дослідження впливу на коефіцієнт однорідності бетону марки цементу, типу заповнювача, терміну випробувань та «періоду виготовлення» бетону. Дисперсійний аналіз показує, що найбільш значущі фактори – це марка цементу, термін випробування, «період виготовлення» бетону та незначна їх взаємодія і тип заповнювача. Запропонована методика значно спрощує процес створення моделі регресії. <strong><em>Висновки. </em></strong>Виконані розрахунки доводять, що: на основі апроксимації і кореляції даних спостережень пасивного експерименту можна встановити зв’язок між факторними ознаками, обрати факторну ознаку, що найбільш значуща за тіснотою зв'язку з результативною ознакою, отримати придатну для прогнозування багатовимірну модель регресії, і це дозволяє спростити процедуру створення моделі регресії шляхом послідовного переходу від простої моделі до складної; дисперсійний аналіз даних активного експерименту дає можливість оцінити вплив окремих факторів і вплив взаємодії поміж ними. Апроксимація доказує, що моделі регресії даних активного експерименту лінійні. Це підтверджує і дисперсійний аналіз, тому що є незначна взаємодія факторів.</p> Н. М. ЄРШОВА Авторське право (c) 2023 Єршова Н. М. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294688 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ МІКРОКЛІМАТУ ТА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ У ВИПАДКУ АВАРІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294693 <p><strong><em>Постановка проблеми</em></strong>. Умови мікроклімату приміщень будівель та споруд в холодну пору року надзвичайно важливі, оскільки вони є основою безпеки життєдіяльності та здоров’я людей. Аварійні ситуації та значні порушення теплового режиму в приміщеннях і будівлях невизначений час погіршують умови мікроклімату, аж до досягнення його параметрами граничних значень, небезпечних для життя людей. Особливо актуальні ці питання в умовах зростання в Україні чисельності аварійних ситуацій в системах теплопостачання, як через значну зношеність їх інфраструктури загалом, так і через надзвичайні ситуації воєнного часу. Тому дослідження із забезпечення безпеки експлуатації систем теплопостачання у разі аварійних відключень через визначення закономірностей зміни температури в приміщеннях, досягнення критичної температури та часу роботи систем теплопостачання з урахуванням просторового розташування приміщень в будівлях та їх конструктивних особливостей бачаться актуальними. <strong><em>Мета статті −</em></strong> дослідження ризику досягнення критичних умов експлуатації систем теплопостачання в аварійних ситуаціях з урахуванням конструктивних особливостей будівель та забезпечення необхідних умов мікроклімату. <strong><em>Висновок.</em></strong> На основі проведених досліджень встановлено закономірності впливу просторового розташування приміщень всередині будівель та споруд і конструктивних особливостей будівель на підтримання умов мікроклімату приміщень в аварійних ситуаціях у системах теплопостачання. Визначено граничний час досягнення критичних умов мікроклімату в приміщенні внаслідок аварій в системах теплопостачання, що дозволяє прогнозувати граничні умови ліквідації наслідків аварійних ситуацій і оптимізувати діяльність ремонтно-рятувальних служб. Це особливо важливе у зв’язку з виходом із ладу застарілих систем теплопостачання та бойовими діями на території країни.</p> А. С. БЄЛІКОВ , Є. О. ЖЕЛЕЗНЯКОВ Авторське право (c) 2023 Бєліков А. С., Железняков Є. О. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294693 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ВТРАТ ЧЕРЕЗ СВІТЛОПРОЗОРІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294700 <p><strong><em>Постановка проблеми.</em></strong> Енергозбереження в умовах дефіциту та постійного зростання вартості енергоносіїв <em>-</em> основне завдання житлово-комунального комплексу. Наряду із застосуванням енергозберігального обладнання в системах життєзабезпечення будівель, суттєвого зниження енергоспоживання можна досягти впровадженням у будівництво енергоефективних конструктивних рішень. Світлопрозорі конструкції більш незахищені, оскільки тепловтрати через них можуть досягати 54&nbsp;% від загальних, тому потребують нових підходів до визначення коефіцієнтів теплопередачі. На підставі аналізу процесів тепломасопереносу поелементно для віконних блоків нестандарної форми проведено коректне оцінення коефіцієнта теплопередачі. <strong><em>Мета роботи</em></strong> <em>-</em> на підставі аналізу формування теплофізичних процесів через світлопрозорі огороджувальні конструкції вдосконалити залежності для розрахунку коефіцієнта теплопередачі конструкцій склопакетів з урахуванням кліматичного навантаження і встановлення взаємозв’язку між їх основними теплотехнічними характеристиками. <strong><em>Результати.</em></strong> На підставі аналізу теплофізичних процесів, які відбуваються у світлопрозорих конструкціях, отримано залежності коефіцієнта теплопередачі віконного блока нестандартної форми від швидкості вітру, з урахуванням орієнтації, висоти будівлі з поелементним визначенням. Установлено основні фактори, що впливають на значення коефіцієнта теплопередачі віконного блока, тобто подані залежності можуть бути використані для оцінення енергозберігальних заходів під час проведення енергоаудиту будівель. <strong><em>Наукова новизна і практична значимість</em></strong><em>. </em>Отримано залежності для визначення коефіцієнта теплопередачі світлопрозорих конструкцій, з урахуванням тепловтрат через віконні рами, місця розташування вікна в отворі стіни і&nbsp; конструктивних рішень. Аналіз теплофізичних процесів, які відбуваються у віконних блоках, дозволить не тільки розрахувати коефіцієнт теплопередачі для вікон нестандартної форми, а й запропонувати енергозберігальні заходи, направлені на зниження тепловтрат, оскільки актуальним наразі бачиться збільшення скління для забезпечення норм освітленості і комфортних умов. Отримано кількісні результати променистої і конвективної складової для поелементного визначення коефіцієнта теплопередачі віконних блоків і тепловтрат через них, які дозволяють установити першочерговість енергозберігальних заходів.</p> Н. О. ОРЛОВА Авторське право (c) 2023 Орлова Н. О. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294700 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200 КОЕФІЦІЄНТ ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ АРХІТЕКТУРИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗЕЛЕНИХ СТАНДАРТІВ http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294704 <p>Стаття є спробою узагальнити та адаптувати до архітектурної науки цикли досліджень, присвячених проблемі формування національних зелених стандартів в умовах виходу міст та прилеглих до них регіонів «за межі зростання». Цей підхід ґрунтується на циклах досліджень принципів сталого функціонування міст України проведених фахівцями кафедри інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Результатом досліджень стало переконання авторів у тому, що існуючі методи та інструментарії адаптації архітектурної складової міст України до глобальних викликів не в повній мірі відповідають вимогам часу. Зокрема, існуючі світові рейтингові системи оцінювання впливу архітектури на довкілля за змістом та формою стали дуже потужним фактором формування екопозитивної архітектури, але не відображають усієї картини її впливу на екологічні системи регіонів. З цієї причини ми почали дослідження, спрямоване на формування національної системи добровільної екологічної сертифікації будівель засноване на «Коефіцієнті екологічного сліду архітектури». Даний коефіцієнт скомпільований як сума коефіцієнтів усіх елементів архітектурного об’єкта і відбиває динаміку ії функціонування протягом життєвого циклу – від виробництва до утилізації. Завдяки такій зміні системи кредитування з'являється можливість визначити «Екологічний дефіцит регіону» і, через нього, рівень негативно-позитивного впливу архітектурних об'єктів на навколишнє середовище.</p> О. О. ФОМЕНКО , С. Г. ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Авторське право (c) 2023 Фоменко О. О., Чечельницький С. Г. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/294704 Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0200