Процес рецензування

1. Рукописи, отримані редакцією, попередньо розглядаються редактором розділу стосовно відповідності наданого матеріалу цілям та задачам журналу, його науковому напряму. Рукописи, оформлені без урахування «Правил подання та оформлення рукописів» і такі, що не містять контактної інформації про авторів, не розглядаються.

2. У випадку позитивної попередньої оцінки рукопис направляється на рецензування.

Стаття передається рецензенту без зазначення будь-яких відомостей про авторів.

3. Рецензія повинна об'єктивно оцінювати наукову статтю і містити всебічний аналіз її наукових, практичних, теоретичних,  методичних переваг та недоліків.

Редакція має право залучати зовнішніх рецензентів. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, науковий керівник або співробітник підрозділу, в якому працює автор.

4. Рецензії обговорюються редколегією і служать підставою для прийняття або відхилення рукописів.

5. Рецензія передбачає аналіз  рукопису за наступними критеріями:

  • Актуальність теми  наукової статті;
  • Наукову новизну напрямку дослідження;
  • Постановка проблеми та значимість отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики в даній області знань;
  • Достатність матеріалу дослідження;
  • Відповідність висновків меті та завданням дослідження;
  • Якість опрацювання джерел;
  • Якість оформлення статті: стиль, термінологія, формулювання.

6. У заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтовані висновки і чітка рекомендація про доцільність публікації наукової статті в журналі або необхідність її доопрацювання.

У разі негативної оцінки рукопису в цілому (рекомендація про недоцільність публікації) рецензент має обґрунтувати свої висновки.

У разі невідповідності рукописи одному або декільком критеріям рецензент вказує в рецензії на необхідність доопрацювання статті та дає рекомендації автору щодо поліпшення рукопису (із зазначенням допущених автором неточностей та помилок).

7. Редакція  доводить до відома автора результат рецензування.

Статті, допрацьовані автором, повторно направляються на рецензування (рецензенту, який робив критичні зауваження, або іншому).

У разі конфлікту рецензія надається автору статті без зазначення будь-яких відомостей про рецензента. При незгоді автора із зауваженнями рецензента він може клопотати про повторне рецензування або відкликати статтю.

8. За результатами рецензування стаття може бути:

а) відхилена.

У разі відмови в публікації статті редакція направляє автору мотивовану відмову. Рукописи, що отримали негативний результат від рецензента, не публікуються і також не повертаються автору. Редакція журналу не зберігає рукописи, не прийняті до друку.

б) відіслана автору на доопрацювання.

Стаття, прийнята до публікації, але потребує доопрацювання, направляється авторам із зауваженнями рецензента і редактора.

Автори мають внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису і повернути до редакції виправлений текст, а також його ідентичний електронний варіант разом з первісним варіантом і супровідним листом.

Після доопрацювання стаття повторно рецензується, і редакція приймає рішення про можливість публікації.

в) прийнята до публікації.

Рукописи, прийняті до публікації, не повертаються.

9. Не допускаються до публікації статті, автори яких відмовляються від технічного доопрацювання наукового матеріалу; не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.

Якщо публікація статті спричинила порушення авторських прав або загальноприйнятих норм наукової етики,  редакція журналу  має право вилучити опубліковану статтю.