Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до обсягу наукових статей:

– проблемно—аналітичні статті за рубриками фахового видання — 5–7 сторінок;
– наукове повідомлення — до 2,5 сторінок; − інформація або рецензія — до 2 сторінок. Обсяг статті погоджується з редактором, але не повинен перевищувати 8–10 сторінок.
 
Матеріали, що подаються автором наукової публікації до редакції видання, включають:
1. основний текст рукопису (стаття),
2. документи, що супроводжують рукопис.
 
Матеріали повинні бути представлені автором роздрукованими та в електронному вигляді.
Структура статті відповідно до вимог ВАК включає наступні розділи: Постановка проблеми; Аналіз публікацій; Мета статті; Виклад матеріалу; Висновок.

Рукопис супроводжується такими документами:

1. Витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії, відділу тощо (протокол №_ від ____ ) — 1 прим. за підписом завідувача кафедри, лабораторії, відділу тощо.
2. Рецензія підписана одним із членів редакційної колегії.
3. Авторські довідки — відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, організація, повна поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса, ідентифікатор ORCID) — 1 прим.

Вимоги до рукописів

Мова статті: українська, англійська, російська.
У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом, використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись одиниць СІ. Формули, малюнки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію.
Перед основним текстом наводиться наступна інформація.
1. Індекс УДК.
2. Назва статті. Подається трьома мовами (українська, російська, англійська).
3. Відомості про (спів) авторів — (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, організація, повна поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса, ідентифікатор ORCID) не більше 4-х. Подається трьома мовами (українська, російська, англійська).
4. Розширена анотація / Summary — українською, російською та англійською мовою (приблизно 2/3 сторінки).
5. Ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська), 5–10 окремих слів розділених між собою крапкою з комою.

Макет сторінки

Формат А4 (книжкова орієнтація сторінки), з полями: верхнє і нижнє 2,5 см, ліве та праве — 2 см.
Форматування основного тексту у дві колонки з проміжком 0,7 см.
Шрифт рукопису — Times New Roman12 pt з міжстроковим інтервалом1 pt. Перші строки абзаців з відступом 0,7 см по всій статті.
Заголовки елементів основного тексту виділяють напівжирним шрифтом (Постановка проблеми, Висновки).
У набраному тексті не повинно бути літер і знаків з інших гарнітур.
Обов’язково відрізняти «дефіс» (—) та «тире» (—) . В ініціалах після крапки обов’язковий пропуск, наприклад: Большаков В. І.
Знак номера необхідно відділити від наступної цифри, знак не подвоювати: № 1, 2 та 3.
 
Публікація кожної наукової статті у «Віснику ПДАБА» здійснюється з нової сторінки. Дотримуючись вимог до структури наукової статі, автор повинен намагатись розмістити матеріал таким чином, щоб остання сторінка його публікації була максимально заповнена (більше 2/3 сторінки).
 
Рисунки (діаграми, фото) подаються у вигляді кольорових або чорно-білих зображень у форматах *.TIFF, *.jpg. з розширювальною здатністю 300 dpi.
— повинні бути пронумеровані в послідовності, що відповідає згадуванню в тексті;
— відцентровані, без обтікання текстом;
— мати стандартну ширину 8,15 см або 17 см для карт, схем та інших складних об’ємних зображень. Під рисунком через рядок повинен бути вказаний порядковий номер рисунка та назва.
Роз’яснювальний підпис не можна включати в сам рисунок.
 
Назва рисунка через інтервали перед та після — 6 pt, шрифт Times New Roman, курсив, кегль — 10 pt, вирівнювання по центру.
Допускається розкладання рисунка на складові частини: а — ; б — ; в — ;. Вони повинні бути розшифровані. Між назвою рисунка та розшифровкою дві крапки. Кегль шрифту для розшифрування рисунка — 9 pt.
Ілюстрації бажано готувати з мінімальним використанням відтінків сірого. Ця вимога стосується головним чином діаграм підготовлених в MS Excel.
 
Таблиці:
— повинні бути створенні у Microsoft Word;
— мати порядковий номер (без знака №), на який подається посилання в тексті;
— мати тематичний заголовок (назву), набраний напівжирним шрифтом Times New Roman (розмір 10 pt), не більше 3-х рядків, без заключної крапки, назва відцентрована.
Слово «таблиця» повинно бути написано курсивом з розрідженим міжсимвольним інтервалом на 2 pt та вирівняно по правому краю (Таблиця 1).
 
У випадку розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженням/закінченням необхідно вказати Продовження/закінчення табл. 1 (відповідно). Номери стовбців повторити на кожній сторінці, де розміщена таблиця.
Таблиці, однакові за характером інформації (даних), мають бути оформлені чітко за єдиним зразком (шрифт, лінійки, графи, їх назви, розбивка між строками та ін.)
Таблицю розміщують ближче до першого посилання на неї у тексті. Розмір таблиці: одна колонка не більше 8,15 см або 17 см ширина таблиці. Рекомендований розмір символів в таблицях 8–9 pt (для таблиць, насичених інформацією 6 pt).
 
Тільки в окремих випадках орієнтація сторінок, на яких розміщена таблиця, може бути альбомною (вертикальне розміщення таблиці).
 
Формули набирають у стандартному редакторі формул, вбудованому в Word for Windows (Microsoft Equation 3.0). Додаткові мікропрограми не використовуються.
Формули розміщуються окремими строками; лише нескладні, невеликі формули можуть бути розміщені у тексті.
 
Формульне вікно примусово розтягувати або звужувати не можна.
 
Арабськими цифрами у круглих дужках позначають порядковий номер формули у статті, його розміщують справа в одну строку з формулою. Якщо формула багаторядкова, її номер розташовують в одну строку з останнім рядком формули.
Інтервал до та після формули — 6 pt.
 
Правила набору формул:
– цифри набирають прямим шрифтом;
– символи, для яких застосовують букви латинського алфавіту, набирають курсивом;
– скорочення математичних термінів (sin, arcsin, lg, const та ін.) набирають прямим шрифтом;
– скорочення фізичних одиниць вимірювання та їх похідних набирають прямим шрифтом без крапок: м, кВт, Бк/кг;
– скорочення в індексах набирають прямим шрифтом, якщо індекс — символ величини, його набирають курсивом;
– не дозволяється розміщувати одиниці виміру поряд з формулою.
Перед першою змінною пишеться слово «де». Між змінною і розшифровкою ставиться тире.

Використана література

Подається після основного тексту статті, на поточній сторінці, після «Розриву розділу».
Джерельна база дослідження повинна бути представлена наступним чином. Спочатку наводяться в алфавітному порядку всі посилання кирилицею (А...Я), потім посилання на оригінальні іноземні джерела (A...Z). Нумерується послідовно арабським цифрами.
Список літератури необхідно складати із дотриманням вимог стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).
 
Кількість джерел у списку — не більше 10. Не більше 20 % самоцитувань та посилань на співавторів.
 
References передбачає транслітерацію латиницею списку використаної літератури з перекладом англійською мовою.
Вимоги наукометричних баз передбачають, що для кожного з використаних джерел необхідно вказати повний перелік співавторів (обмежений 10 прізвищами).
 
При підготовці авторами перекладів рукописів (анотацій) англійською мовою Редакція Видання пропонує ознайомитися з Рекомендаціями Європейської Асоціації Наукових Редакторів для авторів та перекладачів наукових статей.
 
Після References і необхідно вказати арабськими цифрами дату надходження статті до редакції.
Рукописи авторам не повертаються. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора./div>
Гонорар авторам не виплачується.
Остаточний висновок щодо публікації статті робить редакційна колегія наукового збірника.
 
Приклад оформлення статті

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.