ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЗВО УКРАЇНИ ЗГІДНО З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ГЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ ДВНЗ ПДАБА

Автор(и)

  • М. В. САВИЦЬКИЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. П. ЄВСЄЄВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. А. БАБЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • С. П. ВОЛКОВА Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • Г. І. ЛИСЕНКО Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.114.795

Ключові слова:

гендерна рівність; гендерний паритет; цілі сталого розвитку; вища освіта; ЗВО України; гендерний портрет

Анотація

Постановка проблеми. Приєднання України до світових демократичних процесів визнання
рівних прав та можливостей кожної людини у рамках глобального процесу забезпечення сталого розвитку
започаткувало інклюзивний процес адаптації цілей сталого розвитку та встановлення стратегічних рамок
національного розвитку України на період до 2030 року. Актуалізація для науково-педагогічної спільноти ЗВО
України політики забезпечення рівних прав та можливостей набула особливого значення, відповідно до
визначених цілей сталого розвитку, сприяла оновленню гендерних портретів Заклади вищої освіти, що
дозволяють оцінити реальну ситуацію в навчальному закладі, пріоритетні проблеми, потреби та інтереси жінок
і чоловіків, шляхи забезпечення ґендерного балансу, соціальної справедливості та сталого розвитку. ЗВО
України формують основні гуманістичні поняття, такі як: гендерна культура, дотримання засад гендерної
рівності, запобігання гендерній дискримінації в різних її формах, залучені до розроблення та реалізації
перспективних програм із забезпечення гендерної рівності, до наукових досліджень з гендерної тематики.
Мета − дослідження щодо дотримання принципів гендерної рівності в освітній сфері як фактора
демократичних перетворень у ЗВО України, створення гендерного портрета ДВНЗ ПДАБА, та на основі цього
формування засад гендерної рівності та гендерної культури в освітньому середовищі академії. Висновки.
Україна, яка розвивається не відокремлено від світового розвитку і світової політичної та гендерної думки,
наближається до гендерного паритету. Питома вага працюючих жінок із вищою освітою та науковими
ступенями у загальній чисельності зайнятих в Україні − одна з найбільших у світі (30,4 % 3-тє місце). У той же
час, хоча сьогодні в Україні і світі стає все менше суто чоловічих та суто жіночих професій, наявні деякі
гендерні викривлення. У сфері освіти, медицині, культурі, економіці працюють в основному жінки, а в промислових,
технічних галузях – більшість чоловіків. Гендерний аудит у ПДАБА підтверджує цю тенденцію й на деяких
факультетах. Зокрема, на економічному переважають жінки як серед студентів, так і серед викладачів, на
відміну від технічних факультетів, де більше чоловіків. Серед докторів наук, професорів, особливо у точних
науках – так само. Аналіз гендерного портрета ПДАБА в цілому свідчить про відносний гендерний паритет як у
студентському середовищі, так і серед професорсько-викладацького складу, в керівних структурних
підрозділах. Як бачимо, Україна як демократична держава поступово впроваджує ідею егалітарності в усіх
сферах і, зокрема, в системі вищої освіти, що характеризує рівень демократизації держави.

Посилання

Analiz derzhavnykh stratehichnykh dokumentiv Ukrainy shchodo vrakhuvannia adaptovanykh dlia Ukrainy Tsilei

Staloho Rozvytku do 2030 roku : analitychna dopovid [Analysis of state strategic documents of Ukraine to take into

account the Sustainable Development Goals for 2030 adapted for Ukraine : analytical report]. Kyiv : Instytut suspilnoekonomichnykh doslidzhen Publ., 2017, 84 p. (in Ukrainian)

Babenko V.A. and Topiuk L.M. Formuvannia hendernykh vidnosyn v sferi osvity [Formation of gender relations

in the field of education]. Visnyk PDABA [Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and

Architecture]. 2006, no. 12, pp. 52–58. (in Ukrainian)

Babenko V.A. Henderni problemy v osviti ta suspilstvi [Gender issues in education and society] Hender :

suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku v ukrainskomu suspilstvi : zbirnyk statei naukovo-praktychnoi konferentsii

[Gender : current state and prospects of development in Ukrainian society : coll. of art. of the sc.-pract. conf.]. Kherson,

Persei, 2004, 152 p., pp. 5–11. (in Ukrainian)

Vsesvitnii ekonomichnyi forum-2020 [World Economic Forum-2020] URL: https://www.genderculturecentre.org/

vsesvitniy-ekonomichniy-forum-2020/ (in Ukrainian)

Svitailo Nina, Savelieva Yuliia and Davlikanova Olena. Gendernyi audyt diialnosti vyshchykh navchalnykh

zakladiv : prakt. posib. [Gender audit of higher education institutions : practical manual]. Kyiv, 2016, 38 p.

(in Ukrainian)

Український журнал будівництва та архітектури, № 4 (004), 2021, ISSN (Print) 2710-0367, ISSN (Online) 2710-0375 126

Zhukovska H.H., Levchenko K.B., Ostapenko O.O. and Suslova O.I. Genderna polityka v normatyvno-pravovykh

dokumentakh [Gender policy in legal documents.]. P. 1. Gen. ed. by Levchenko K.B. Kyiv, 2020, 186 p. (in Ukrainian)

Rudik O., Kirieieva O., Kolokhina A., Morhun O., Maslova O. Hendernyi portret Dnipropetrovskoi oblasti

[Gender portrait of Dnipropetrovsk region]. Dnipropetrovsk, 2012, 103 p. (in Ukrainian)

Gendernyi portret ukrainskoho suspilstva : analitychne doslidzhennia [Gender portrait of Ukrainian society].

Gen. ed. by N. Svitailo, V. Pavlenka, A. Kostenko. Sumy : SumSU Publ., 2009, 146 p. (in Ukrainian)

Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovskoi oblasti (dali DADO) – Fond 4157 (Dnipropetrovskyi inzhenerno-budivelnyi

instytut), opys 1, sprava 349 [State Archives of Dnipropetrovsk region (DADO). Fund 4157 (Dnipropetrovsk Civil

Engineering Institute), description 1, case 349]. Richnyi zvit pro rukh kadriv Dnipropetrovskoho inzhenernobudivelnoho instytutu za 1953 r. [Annual report on the movement of personnel of the Dnipropetrovsk Civil Engineering

Institute for 1953]. 87 p. (in Ukrainian).

DADO − Fond 4157, opys 1, sprava 908 [DADO. Fund 4157, description 1, case 908]. Statystychni zvity pro

chyselnist vsikh pratsivnykiv naukovykh, naukovo-pedahohichnykh i rozpodilennia yikh za posadamy, vchenymy

stupeniamy i zvanniamy za 1973 n. r. [Statistical reports of the number of all employees of scientific, scientific and

pedagogical and their distribution by positions, academic degrees and titles for 1973]. 19 p. (in Ukrainian)

DADO − Fond 4157, opys 1, sprava 1134 [DADO. Fund 4157, description 1, case 1134]. Statystychni zvity pro

chyselnist vsikh pratsivnykiv naukovykh, naukovo-pedahohichnykh i rozpodilennia yikh za posadamy, vchenymy

stupeniamy i zvanniamy za 1977 n. r. [Statistical reports on the number of all employees of scientific, scientific and

pedagogical and their distribution by positions, academic degrees and titles for 1977]. 21 p. (in Ukrainian)

Doronina T.O. Ehalitarnist (ehalitaryzm, ehalitarna svidomist). Entsyklopediia prav liudyny : sotsialnopedahohichnyi aspekt : kolektyvna monografia [Egalitarianism (egalitarianism, egalitarian consciousness).

Encyclopedia of human rights : socio-pedagogical aspect : collective monograph]. Gen. ed. by Prof. N.A. Seiko.

Zhytomyr : Volyn, 2014, pp. 157–160. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv» [Law of Ukraine "On

Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men"]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

(in Ukrainian)

Isakova N.B. Hendernyi parytet u nautsi: tendentsii v sviti ta v Ukraini [Gender parity in science: trends in the

world and in Ukraine]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science]. 2018, no. 2 (100), pp. 68–90. (in Ukrainian)

MON vykonuie zoboviazannia v mezhakh mizhnarodnoi invitsiatyvy «Partnerstvo Biarrits» z utverdzhennia

hendernoi rivnostvi [The Ministry of Education and Science fulfills its obligations within the framework of the Biarritz

Partnership International Initiative for Gender Equality] URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-vikonuyezobovyazannya-v-mezhah-mizhnarodnoyi-iniciativi-partnerstvo-biarric-z-utverdzhennya-gendernoyi-rivnosti-sergijshkarlet (in Ukrainian)

Nazarko S.O. Henderni aspekty rehionalnoho rynku osvitianskykh posluh [Gender aspects of the regional market

of educational services]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy]. 2014, no. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

efek_2014_7_19 (in Ukrainian).

Sait DVNZ PDABA [Site of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture] URL:

https://pgasa.dp.ua/academy/struktura/department/ (in Ukrainian)

Global innovation index-2020. World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/

global_innovation_index/en

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-20

Номер

Розділ

Статті