ПСИХІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИШУ (ДВНЗ ПДАБА)

Автор(и)

  • В. В. БІЛОПОЛИЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • В. І. ЛАЗАРЕНКО Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine
  • Н. В. ГРУЗІН Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.281221.87.819

Ключові слова:

здобувачі вищої освіти; психічне та психологічне здоров’я; соціальне здоров’я; тривога; соціальна тривога; депресія

Анотація

Постановка проблеми. Трансформаційні суспільні процеси в Україні, які відбуваються в умовах актуальної ситуації війни, соціальної, економічної і політичної нестабільності, спричинюють зростання соціального напруження, погіршення фізичного, психічного, соціального здоров’я та ускладнюють життєздатність населення. До загального рівня нестабільності українського суспільства додалася ще й пандемія COVID-19, яка, сама по собі, також є джерелом значного стресу для психіки людей. Постійний вплив такого стресу, який триває вже два роки поспіль, спричиняє психічні розлади, такі як депресія, тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад. Означені процеси екстраполюються на освітній процес, впливають на його учасників. Ще й дистанційна форма навчання у закладах вищої освіти, яка є проявом соціальної ізоляції, посилює негативний вплив стресу, хоча й є необхідним засобом попередження поширення вірусної інфекції.
В сучасних умовах соціальної нестабільності неминуче виникають певні емоційні порушення, які відбиваються на актуальному стані психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої освіти. Статтю присвячено дослідженню психічного і соціального здоров’я здобувачів вищої освіти будівельного вишу (ПДАБА) на сучасному етапі. З позицій холістичного підходу розглянуто здоров’я людини як стан фізичного, психічного та соціального благополуччя. Мета дослідження – презентація результатів емпіричного дослідження рівня прояву психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої освіти ПДАБА. Висновки. Здійснено аналіз психічного та соціального здоров’я здобувачів вищої освіти 1−3 курсів різних спеціальностей Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (ПДАБА). Емпірично доведено, що, у студентів переважають середні показники, але певна їх частка має низький рівень психічного здоров’я. Лише у незначної кількість студентської молоді відсутня соціальна тривога. Більше половини здобувачів вищої освіти мають підвищені і високі показники, а також у певної кількості студентів виявлено клінічний прояв соціальної тривоги. Субклінічно і клінічно виражену загальну тривогу має чверть здобувачів освіти 1−3 курсів ПДАБА. Третина з них мають субклінічно і клінічно виражену депресію. 

Посилання

Аhaiev N.А., Kоkun О.M., Pіshkо І.О., Lоzіnskа N.S., Оstаpchyk V.V. and Tkаchеnkо V.V. Zbirnyk metodyk dlia diahnostyky nehatyvnykh psykhichnykh staniv viiskovosluzhbovtsiv: mеtоdychnyi pоsіbnyk [Collection of methods for diagnosing negative mental states of servicemen: Methodical manual]. Кyiv: NDTsHPZSU, 2016. 234 p.

(in Ukrainian).

Аnаnijev V.А. Оsnоvy psihologiyi zdоrov’a. Кnigа 1. Коnzeptyаl’nye оsnоvy psihоlоgiyi zdоrоv’a [Bases of Health Psychology. Book 1. Conceptual bases of Health Psychology]. Sаnkt-Pеtеrbуrg: Rеch Publ., 2006, 384 p. (in Russian).

Haletska І. and Sоsnоwski Т. Psihologiya zdоrov’a: teoriia i praktika [Health Psychology: Theory and Practice] Lviv: Vidavnichii zentr LNU imeni Ivana Franka, 2006, 338 p. (in Ukrainian).

Коzan І.Ia, Lоgkіn G.V. and Myshkеvich M.І. Psihоlоgiyi zdоrоv’a liydyny [Health Psychology of human]. By edition І. Kоzаnа. Lуzk: Vеgа Publ., 2011, 430 p. (in Ukrainian).

Mаlеichуk G.I. Psihicheskoe i psichоlоgichеskоye zdоrоv’e: sravnitеlnii anаliz pоniatii [Mental and psychological health: comparative analysis of concepts]. Psichоlоgiya i shkоlа [Psychology and School]. 2004, no. 3, pp. 24–34. (in Russian).

Nоsеnkо Е.L. and Chеtvеrik-Burchak А.G. Оpytуvаlnyk «Stаbіlnіst psihіchnоgо zdorоv’a – kоrоtkа fоrmа»: оpis, аdаptаzіya, zаstоsуvаnnia [«The Mental Health Continuum – Short Form»: вescription, adaptation, application]. Visnyk Dnіprоpеtrоvskоgо unіvеrsytеtu. Seriya: Pеdаgоgіkа і psiholоgiya [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Pedagogy and Psychology]. 2014, vol. 22, no. 9/1, pp. 89−97. (in Ukrainian).

Sagalakova О.А. and Тruеvtsev D.V. Оprоsnik soziаlnou trеvоgi i sоziofоbii [Elektronniy rеsurs] [The social anxiety and social phobias Continuum]. Mеdizinskаya psihologiya v Rоssii: elеktronniyi naychniyi gyrnal [Medical Psychology in Russia: electronic scientific Journal]. 2012, no. 4 (15). URL: http://medpsy.ru. (in Russian).

Тimоfіevа М.P. and Dvіgоnа О.V. Psihоlоgiyi zdоrоv’a: navchаlnii pоsіbnik [Health Psychology: teach. guidances] Chеrnіvtsі: Кnigi – XXI Publ., 2009, 296 p. (in Ukrainian).

Hоlistichnа mоdеl zdоrоv’a [Holistic model of health]. [Elektronniy resurs]. URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/19/114. (in Ukrainian).

Sheridan E.P., Matarazzo J.D., Boll T.J., Perry N.W., Weiss S.M. and Belar S.D. Post-Doctoral Education and Training for Clinical Service Providers in Health Psychology. Health Psychology. 1998, no. 7, pp. 1−17.

Taylor S.E. Health Psychology. New York: McGraw-Hill, 1991, vol. 2, p. 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-20

Номер

Розділ

Статті